Statistik Kristianstad

Kristianstads kommun ligger i Skåne län och har en befolkning på 83 191 människor (2016). Landarealen är 1 252 kvadratkilometer.


Kommunens SkatteintäkterKommunens skatteintäkter dividerat med antal invånare. Avser de preliminära intäkterna från kommunalskatten baserat på kommunens eget skatteunderlag.Kommunens kostnader

Avser kommunens totala nettokostnader dividerat med antal invånare. Nettokostnaden avser verksamhetskostnader samt kostnader för avskrivningar minus verksamhetens intäkter. Nettokostnaden visar alltså hur stor del av verksamheten som kommunen måste finansiera med skattemedel, generella statsbidrag och utjämning.

Statsbidrag och utjämning till kommunen
Generella statsbidrag och utjämning kommun dividerat med antal invånare. Förutom intäkter från kommunalskatten får även kommuner anslag från staten i form av statsbidrag och den kommunalekonomiska utjämningen. Denna post visar storleken på dessa bidrag vilka mer specifikt avser inkomstutjämning, strukturbidrag, införandebidrag, lss-utjämning och den kommunala fastighetsavgiften.Medianinkomst
Medianinkomst för personer som är 20 år eller äldre och boende i Sverige den 31/12. Inkomstmåttet som används kallas för Sammanräknad förvärvsinkomst och består av inkomst av tjänst och inkomst av näringsverksamhet. I inkomst av tjänst ingår förutom löneinkomster också inkomster från pension, sjukpenning och andra skattepliktiga ersättningar från Försäkringskassan.Öppen arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)
Procentuell andel av den registerbaserade arbetskraften, 16-64 år, som är öppet arbetslösa eller sökande i program med aktivitetsstöd. Baseras på registerdata från Arbetsförmedlingarna och skiljer sig därmed från arbetslöshetssiffrorna från SCB:s AKU. Anledningen till att AKU-siffrorna inte redovisas beror på att dessa inte är tillgängliga på kommunnivå.Andel högskoleutbildade
Andel personer med minst 3 års eftergymnasial utbildning i åldersgruppen 25-64 år.
Medelålder
Medelålder på befolkningen boende i kommunen den 31 december varje år.
Andel förtidspensionärer
Antal personer registrerade med Aktivitets- och sjukersättning hos Försäkringskassan i december varje år som andel av befolkningen 16-64 år.
Förvärvsfrekvens
Andel av befolkningen 20-64 år som förvärvsarbetade någon gång under året. Redovisas i procent.Nyföretagande
Visar antalet nya företag, inklusive kommunägda företag, per 1000 invånare i kommunen. Denna variabel ger en indikation om hur entreprenörskapet ser ut.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Här är en kommentar från bloggen iKristianstad