2011-08-10

Hur är beslutsordningen i Kristianstad?

KB 110810  Ett enkelt litet förslag   

Bra förslag.

Det är en märklig beslutsordning i Kristianstad!
Man bygger först ett monument över sig själv och sedan utreds P-hus och tillgänglighet med diverse konsulter.

Det är tillgängligheten som stadens centrum lever av.

Har någon ansvarig varit i kontakt med professor Johan Anselmsson i Lund, som har mycket kunskap om tillgänglighet i centrum?

Hur blir det med Kristianstadslänken?

Det borde vara omvänd turordning. Detta påpekade f.d. stadsarkitekten Sune Friström redan på ett samrådsmöte 2008, där ansvariga från kommunledningen var närvarande.

Det verkar vara viktigare med extern- o. shoppinghandel med 70.000 kvm i Hammar o. på Statoiltomten än ett levande centrum i Kristianstad.
Är detta en hållbar o. miljövänlig handelsutveckling för Kristianstad med en nästan tre dubbling av dagen handelsytor?

Kristianstad, som i andra sammanhang vill framtona som en miljökommun!
Vad säger Naturskyddsföreningen?

Idag finns 27.500 kvm affärer o. kontor i centrum. 
Idag är det 118 % inpändlig till Kristianstads handel, vilket är högt.
Var skall detta kund underlag komma ifrån, om inte utslagning av arbetstillfällen skall bil följden av den som det nu vekar helt okontrollerade handelsexplosion att Kristianstads kommunledning är på väg att släppa loss.
Det sades just att konkurserna just i detaljhandeln ökar.
Se bara på OnOff kedjan.

Är det en ansvarsfull kommunledning i Kristianstad, som beter sig på detta vis?
Det sägs ofta på riksnivå, att just kommunerna har Plan o. Bygglagen PBL  för styra en hållbar stadsplanering.

Den lagen verkar inte gälla i Kristianstad!
Vad säger Länsstyrelsen, Boverket, Naturskyddsföreningen m.fl. organisationer?
Det borde vara tid att tillskriva dessa organisationer för ett yttrande.
 
 
Vad tycker Du?        
Kommentera gärna allt för Kristianstad.    
Att leva är att ta ställning. Kristianstad skall utvecklas genom en öppen dialog.     
Tack!
   
Här kan Du svara på några frågor samt ge förslag till en bättre blogg på Bloggens frågeformulär  Frågeformulär
___________________________  
Jag har placerat min blogg i Kristianstad bloggkartan.se

Du kan sända ett mail med rubriken Prenumerera, så får Du ett mail varje gång jag gör ett inlägg här på bloggen.  

Läs även andra bloggares åsikter om : , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Powered by Disqus

2011-07-21

Hur ser det ut med miljöansvaret i f.d. Spirit of Food kommunen Kristianstad?

På tal om de externa handelsetableringarna i Kristianstad i Hammar med 70000 kvm och på Statoiltomten med 25000 kvm?

Idag finns 27500 kvm i Kristianstads centrum för handel och kontor!
P. Månsson det ansvariga kommunalrådet i Kristianstad säger det är marknaden som skall styra. 
Kommunalrådet nämner inget om PBL!

Kommunerna har den faktiska och formella makten över den fysiska planeringen.
Det är i plan- och bygglagen (PBL) som reglerna finns som styr planeringen av handeln och annat byggande.
I PBL finns redan idag regler som kommunerna kan använda för att hindra etableringen av extern handel och styra handel till platser som är lättare att nå.


Men de legala verktygen används dessvärre inte fullt ut – ibland tävlar kommunerna snarare i vem som kan bry sig minst om att försöka styra handeln. Detta är just vad som håller på att ske i Kristianstad p.g.a. våra politiker inte tar ansvar för helheten.

Många kommuner är å andra sidan noga med att planera för en bra miljö, men kan finna sig spelas ut mot varandra av handelsintressen eller mindre nogräknade kommuner.
Överstämmer det med Kristianstads kommuns miljöpolicy med 70.000 kvm. extern- och shoopinghandel? Vad säger naturskyddsföreningen?
Naturskyddsföreningen säger bl.a. ”Hållbar handelspolitik del i lösningen på klimatutmaningen
I en ny rapport som Naturskyddsföreningen presenterar i dag har EU:s handelspolitik granskats. Rapporten visar att handelspolitiken kan försämra utvecklingsländernas möjligheter att anpassa sig till den globala uppvärmningen och att bedriva ett hållbart jordbruk.

Här en bild som visar proportionerna om storleken butiksytorna i Hammar kontra centrum då det började talas om Hammar för några år sedan och numera talas det också om handelsetablering på Satoiltomten!!!

P. Månsson skriver idag 110721 i K-bladet bl.a. "I tisdagens Kristianstadsblad hävdar fyra hotellägare att det är politikernas hybris bakom nya hotellbyggen.
Jag kan konstatera att hotellägarnas artikel måste grundas på någon form av missuppfattning."

Läser du detta P. Månsson förklara gärna vad du lägger in i ordet hybris om ert nuvarande beteende i kommun INTE är det?! 
Många skulle nog säga att styret tappat fotfästet och svävar i rymden. Det kan bli olyckligt när inte vingarna bär längre!Länkar i ämnet:
  http://www.naturskyddsforeningen.se/natur-och-miljo/aktuellt/?news=7985
  

Vad tycker Du?        
Kommentera gärna allt för Kristianstad.   
Att leva är att ta ställning. Kristianstad skall utvecklas genom en öppen dialog.     
Tack!    

Här kan Du svara på några frågor samt ge förslag till en bättre blogg på Bloggens frågeformulär  Frågeformulär
___________________________  
Jag har placerat min blogg i Kristianstad bloggkartan.se
Du kan sända ett mail med rubriken Prenumerera, så får Du ett mail varje gång jag gör ett inlägg här på bloggen.  

Läs även andra bloggares åsikter om : , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Powered by Disqus

2011-06-18

Rädda rådhuskvarterets exteriör före det är för sent!

KB 110618  Rädda rådhuskvarterets exteriör före det är för sent!  

KB 110622  Fasad skapade förvirrad debatt  
"Moment 22
– Så vitt jag begriper är detta kört. Bygglovsansökan är redan beviljad, men många tror att man kan påpeka utseendet. Det är förvirrande, sa Christina Anefur Borglund (KD).
Peter Johansson (M), ordförande i byggnadsnämnden, medgav att det är lika förvirrande för byggnadsnämnden. Han liknade det vid ett Moment 22. När nämnden jobbade med ändringen av detaljplanen för kvarteret såg man, enligt Peter Johansson, att delar av fasaden inte var helt i linje med omgivningen.
– Vi påpekade det, men fick till svar att det bara handlade om volymstudier, att vi i det skedet inte skulle ta hänsyn till gestaltningen eftersom det bara var en detaljplan, säger Peter Johansson till Kristianstadsbladet.
Vem sa det?
– Det sa man från kommunledningens sida. Men vi anade oråd. Har arkitekten en gång ritat det så blir det så.
Nämnden la till en redaktionell ändring i detaljplanen att fasaden ska ha en god gestaltning till omgivande miljö.
– I bygglovsprocessen kom den fasad igen som vi hade varit kritiska mot, men i bygglovet kan vi bara pröva mot detaljplanen, inte tycka till om utseendet. Vi kunde då ha avslagit, men då hade det blivit en tyst process. Vi valde att göra en protokollsanteckning för att få en debatt, sa Peter Johansson vidare under fullmäktige.
Han menar att byggnadsnämnden inte hade full insyn i processen, vilket han är kritisk till.
– Vi begärde att få vara med, men tyvärr ville man inte utöka rådhusgruppen.
Sen diskussion
I protokollsanteckningen var en enig nämnd mot den nya huskroppen i hörnet mot järnvägsstationen. S och SD ansåg att gestaltningen mot Stora torg avvek för mycket.
– Jag är förvånad att diskussionen kring gestaltningen förs i den här sena timmen. Kristianstads kommun äger i allra högsta grad frågan. Arkitekten är inte suverän. Det måste göras klart när det blir möjligt för oss att återkomma i den fråga som tycks engagera Kristianstads politiker, kommunhusets utseende, sa Heléne Fritzon (S) under kommunfullmäktige.
Slutdiskuterat
Pierre Månsson (FP), kommunstyrelsen ordförande, konstaterade att de 558 miljoner kronor bygget kostar är mycket pengar, men att det kommer att löna sig i längden och att vinsten med att ha kommunens och regionens tjänstemän och politiker på samma ställe är stor. Han konstaterade också att fasaden är slutdiskuterad.
– Byggnadsnämnden har sagt ja till bygglovet. Vi har godkänt detaljplanen. Den politiska diskussionen om utseendet är därmed avslutad."

"Politikerna i byggnadsnämnden gillar inte förslaget till nytt rådhus. Ändå har de godkänt bygglovet. Men de skriver att kommunstyrelsen borde se över hur fasaden ser ut.
En enig byggnadsnämnd beviljade bygglovet till nytt rådhus i Kristianstad. En lika enig nämnd har även gjort en protokollsanteckning, där de skriver att kommunstyrelsen ska se över fasaden på den nyuppförda byggnaden."
 

Nedanstående skrevs till byggnadsnämnden i Kristianstad den 4 april och jag, Olle Johansson, förväntade mig ett svar eftersom det är av stor vikt, att kommuninvånarna kan och har möjlighet yttra sig om Kristianstads exteriörer alltså inte bara i samrådsyttrande, där detta inte berörs mer än i schematiska skisser.

Det har fortfarande inte kommit något svar trots att det gått två månader sedan byggnadsnämnden mottog denna skrivelse. Jag/vi upprepar frågorna och ser fram emot ett uttömmande svar från Kristianstads ledning här i Kristianstadsbladet. Vi är ett Nätverk Kristianstad, som bildats, där alla är välkomna. Nätverk Kristianstad (http://natverkkristianstad.wordpress.com) är ett nätverk för Kristianstads framtid, med omsorg för det förflutna med visioner.

Skrivelse till byggnadsnämnden:
Yttrande till planförslaget Detaljplan för Kristianstad 4:4 med flera, Östra Centrum, centrala Kristianstad, Kristianstads kommun.
Med anledning av det utställda planförslaget, som mycket bristfälligt visar fasadutformningen på tilltänkta byggnader.

Vill jag framöver ha rätten att yttra mig om det, vilket även borde gälla alla kommuninvånare, eftersom det är synnerligen viktigt, då denna etablering av Ö Centrum kommer att vara en stor förändring och påverkan av stadsbilden och kulturmiljön.

Det är synnerligen viktigt, att dessa fasader anpassas till övriga byggnader i Kristianstads centrum, så att man inte ännu en gång skall behöva upptäcka efter 10-20 år, att samma misstag gjorts ännu en gång som hände på 1960-talet.
Fasaderna bör anpassas till den småskalighet som finns i Kristianstad, vilket gjordes vid ombyggnaden av en huskropp från 1960-talet på Ö Vallgatan 7-19, där fasaden delades upp i olika sektioner, som vid byggandet av denna fastighet var en fasad.

Även den nybyggda fastigheten efter branden vid Lilla Torg är ett bara exempel på en ny byggnad, som anpassats efter övriga fastigheter i centrum av Kristianstad.

Detta med anledning av Ö Centrum kommer att var den största fastigheten i Kristianstads centrum från S Kaserngatan till Nya Boulevarden cirka 380 meter visserligen i olika huskroppar, men om arkitektstilen, som presenterats vid tidigare presentationer av Ö Centrum, är av samma snitt blir detta Ö Centrum för dominant i Kristianstads stadsbild.

Vi föreslår en ny utställning där kommuninvånarna har möjlighet att yttra sig om byggnadernas fasader innan bygglov för dessa byggnader i Ö Centrum beslutas byggnadsnämnden och kommunfullmäktige. Det är mycket viktigt med denna anpassning av byggnadernas exteriör i vårt snart 400-åriga renässanscentrum i Kristianstad.

Ovanstående rader gäller även rådhuskvarteret.

Jag, Olle Johansson, blev uppringd den 13 juni av byggnadsnämndens ordförande Peter Johansson (M) med anledning av yttrande om rådhuskvarteret.
Jag talade om och många med mig i Kristianstad anser, att det är en skandal hur rådhuskvarteret förvanskas. Helt i avsaknad känsla för kultur eller respekt för tidigare och kommande generationer.

P. Johansson sade då han bara varit aktiv som politiker i cirka sex månader och att nämnden fått direktiv allt enligt P. Johansson, vilket brukar kallas ministerstyre.

P. Johansson borde rösta emot denna förvanskning av rådhuskvarteret på kommunfullmäktigemötet den 21 juni på punkten nytt kommun- och regionhus i kvarteret Kristian IV, om han vill vara trovärdig, samt även träda fram i Kristianstadsbladet och talar om hur beslutprocessen går till allt enligt P. Johansson.

Varför yttrar sig Gamla Christianstad, mer än att försöka rädda en väggmålning, och Vähusens vänner inte offentligt över förvanskningen av rådhuskvarteret, som nu är på väg att genomföras samt över andra kulturhistoriska förändringar av Kristianstad!

Från Gamla Christianstads hemsida: Denna bevarandeuppgift har utökats efterhand som Kristianstads historiska stadskärna drabbats av moderna byggprojekt, så att föreningen också söker bevaka restaureringar och planer på sådana avseende det äldre byggnadsbeståndet samt andra stadsplaneringsärenden.

Det är två bevarande- och kulturföreningar som verkar i Kristianstad!

Olle Johansson, Daniel Gustafsson, Kenneth Andersson, Karin Appelkvist, med flera, i Nätverk Kristianstad

Vi får nu hoppas att byggnadsnämnden värnar även om exteriören i Östra Centrum och har känsla för vårt unika renässans centrum i Kristianstad.
 
Vad tycker Du?        
Kommentera gärna allt för Kristianstad.    
Att leva är att ta ställning. 
 Kristianstad skall utvecklas genom en öppen dialog.     
Tack!    
Här kan Du svara på några frågor samt ge förslag till en bättre blogg på Bloggens frågeformulär  Frågeformulär
___________________________  
Jag har placerat min blogg i Kristianstad bloggkartan.se

Du kan sända ett mail med rubriken Prenumerera, så får Du ett mail varje gång jag gör ett inlägg här på bloggen.

Läs även andra bloggares åsikter om : , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Powered by Disqus

2011-06-14

Vi får se hur pass rakryggad Peter Johansson (M) i Kristianstad är?

Jag blev uppringd 110613 av byggnadsnämndens ordförande Peter Johansson(M) med anledning av ett tidigare inlägg här på bloggen, som jag upprepar en gång till här nedan.

"Politikerna i byggnadsnämnden gillar inte förslaget till nytt rådhus. Ändå har de godkänt bygglovet. Men de skriver att kommunstyrelsen borde se över hur fasaden ser ut.
En enig byggnadsnämnd beviljade bygglovet till nytt rådhus i Kristianstad. En lika enig nämnd har även gjort en protokollsanteckning, där de skriver att kommunstyrelsen ska se över fasaden på den nyuppförda byggnaden."

 • Många blir säkert MYCKET förvånade!
 • Är det inte samma "ansvariga " folkvalda politiker,  som köper arkitekttjänsten, som beslutar byggloven eller??

Respekt för kommuninvånarnas pengar!!!

Man blir upprörd !!

Jag på pekade, att jag och många med mig i Kristianstad anser, att det är en skandal hur Kristianstads ledning är på gång att förvanska Rådhuskvarteret.
Helt i avsaknad känsla för kultur och/eller repsekt för tidigare generationer och kommande generationer.


Då började Peter Johansson urskulda sig med diverse argument, som t.ex. han bara varit aktiv som politiker i ca 6 månader och alla direktiv kommit från kommunalrådet Bengt Gustafson och kommundirektör Göran Persson och att byggnadsnämnden INTE skulle själva ha några värderingar.
Jag frågade också, om man inte pratar med varandra inte ens i sitt eget parti.

Jag sade också till  byggnadsnämndens ordförande Peter Johansson, att jag då förväntar mig ett klargörande inlägg här på bloggen samt på hemsidan för Nätverk Kristianstad och samma sak i form av en insändare eller en presskonferens, där P. Johansson klargör allt för oss kommuninvånare hur beslutsprocessen går till.

Den som lever får se, men jag är benägen att tro, att inget kommer för det var hela tiden undanflykter från Peter Johanssons(M) byggnadsnämndens ordförande och han sade också, att jag var välkommen besöka honom på onsdagar för då tjänstgjorde han på kommunen.

Peter Johansson läser du detta så upprepar jag vad som står här ovan, och att jag har inget behov att träffa dig i det "stängda rummet" utan träd farm offentligt och klargör för kommuninvånarna.
Detta framförs även till Nätverk Kristianstad och läggs även ut på nätverkets hemsida.

Så vi får se, om Peter Johansson nu är så rakryggad och röstar mot denna "våldtäkt" på Rådhuskvarteret på kommunalfullmäktigemötet 110621 på punkten 13 på dagordningen "Nytt kommun- och regionhus i kv Kristian IV" och även träder fram offentligt och talar om vilka styrmetoder kommundirektören Göran Persson och kommunalrådet Bengt Gustafson har utövat enligt Peter Johansson, som i andra sammanhang kallas för "ministerstyre".

Det vekar inte osannolikt, att det går till som P. Johansson beskriver efter läst insändaren av kommundirektören Göran Perssons syn på kultur i KB 110614  Rådhuset är en del av ett förnyat Kristianstad

Eller lyssna på från kommunalfullmäktigemötet 110308:  Christina Borglund frågar Bengt Gustafson. Det är tur för Kistianstad, att inte alla "borgmästare" upplevt kulturens värde på samma vis! Gustafson visar INGEN emapti för kulturen eller kommuninvånarna!

Det är inte märkligt att den ena skandalen efter den andra avlöser varandra i Kristianstad!

Insändare av en kommuninvånare i KB 110528  Rädda rådhusets exteriör!
"Vi påstås leva i en demokrati. Jag börjar allt mer ifrågasätta detta. Demokrati står för folkstyre, men gång på gång fattar politikerna beslut, som skall gälla för lång tid framöver, utan att ha någon aning om, vad folket tycker.
Om man skall kunna tala om folkstyre, får de folkvalda bara besluta om sådant, som nämnts i deras valprogram.
Vi väljare har inte gett politikerna mandat att bestämma i form av ett blankt papper, som de kan fylla med vad de behagar. Politikerna tror sig kanske vara klokare än så kallat vanligt folk? Det är trots allt vi väljare som avlönar politikerna."

Jag blev mycket glad, då jag träffade f.d. stadsarkitekten här i Kristianstad Sune Friström, som kom fram till mig och sa, att han uppskattar vad jag skriver om stadsplaneringen i Kristianstad och att det finns ingen övergripande planering, vilket han har påpekat tidigare vid många tillfällen även då Kristianstads "styre" varit närvarande.

Varför yttrar sig Gamla Christianstad och Vähusensvänner överhuvud tagit inte alls över förvanskningen av Rådhuskvarteret, som nu är på väg att genomföras samt över andra kulturhistoriska förändringar av Kristianstad!
Det kan synas märkligt i all den stund man har följande text på sin hemsida:
"Välkommen till Föreningen Gamla Christianstads hemsida!
Föreningen Gamla Christianstad grundades 1947 "i syfte att i skrift och bild bevara minnen från gångna skeden i stadens historia".
Denna bevarandeuppgift har utökats efter hand som Kristianstads historiska stadskärna drabbats av moderna byggprojekt, så att föreningen också söker bevaka restaureringar och planer på sådana avseende det äldre byggnadsbeståndet samt andra stadsplaneringsärenden"


Märkligt beteende av två bevarande och kulturföreningar som verkar i Kristianstad! 

Det är mycket skulle kunna göra för att få igång opinionen, se i Helsingborg

Rädda Ångfärjestationen

Kommentera gärna vad tycker här nedan eller på sidans forum, som du hittar i rubrikerna längst upp i bloggen på Forum iKristianstad.

Olle Johansson


Nu är det dags hör av "dej" så träffas vi och snackas vid, ett s.k. "after work"


Vi tycker det börjar gå för långt med planeringen eller rättare sagt med oplaneringen av Kristianstad. Det verkar inte finnas någon känsla för staden, som snart är 400 år!
Några exempel som varit uppe utan en dialog med kommuninvånarna:
Rådhuskvarteret rivs och ersätts med fasader som till vissa delar inte passar?
 • Norrtullskolan rivs?
 • P-hus i Tivoliparken?
 • P-platser på grönområden i centrum?
 • Kristianstadslänken tvärs genom centrum?
 • Östra Centrum med fasader som inte alla anpassas till sin omgivning?
 • etc. etc.
Vi måste tillsammans ”hjälpa” Kristianstad. 

Vad händer för övrigt med Norrtullskolan?Vad tycker Du?        
Kommentera gärna allt för Kristianstad.    
Att leva är att ta ställning. Kristianstad skall utvecklas genom en öppen dialog.     
Tack!    

Här kan Du svara på några frågor samt ge förslag till en bättre blogg på Bloggens frågeformulär  Frågeformulär
___________________________  
Jag har placerat min blogg i Kristianstad bloggkartan.se

Du kan sända ett mail med rubriken Prenumerera, så får Du ett mail varje gång jag gör ett inlägg här på bloggen.  

Läs även andra bloggares åsikter om : , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Powered by Disqus

2011-06-11

Nätverk Kristianstad

Nätverk Kristianstad
är grundat 2011.06.09
allt för Kristianstad.
Kristianstad
är
en "go" bit av
Skåne

Nätverk Kristianstad ett nätverk för Kristianstads framtid, med omsorg för det förflutna men med.

Vi är några kommuninvånare, som tycker att dialogen med kommuninvånarna och Kristianstads ledningen kan förbättras.

Vad tycker Du?       
Kommentera gärna allt för Kristianstad.    
Att leva är att ta ställning. Kristianstad skall utvecklas genom en öppen dialog.     
Tack!  

___________________________  
Jag har placerat min blogg i Kristianstad bloggkartan.se

Läs även andra bloggares åsikter om : , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Powered by Disqus

2011-06-09

Så kan det gå även i Kristianstad om styret inte tar lärdom från omvärlden!

Market 110607  Umeåborna väljer bort cityhandeln
"Bara lite drygt en fjärdedel av Umeåborna handlar oftast i stadskärnan när de shoppar.
– Inte bra, inte bra alls, säger centrumutvecklaren Tomas Nilsson."
Umeå  är inte den enda staden som har problem. 
Här i Kristianstad planeras ytterligare markutrymme för extern shoppinghandel i Hammar och på Statoiltomten vid E22 och även där ett 16 vånings hotell, samtidigt när hotellen i centrum har ca 50% beläggning.
På KF mötet 110531 visades bilder bl.a. från infarten till Chicago som jämfördes med infarten till Kristianstad.
Denna planering fortgår UTAN man vet, om det är möjligt med anledning av närheten till reningsverket eller utan veta vad kostnaderna blir eller vem som skall bära dessa kostnader.
En cheferna på C4-teknik säger t.o.m. vi ger oss ut i ett rättsligt "gungfly" med denna etablering med närheten till reningsverket, när det gäller denna etablering vid Statoiltomten!
Lyssna gärna på Ljudupptagning från kommunalfullmäktige mötet 110531: 
 05.mp3 
(6106 KB, ca 35 min)

Samtidigt som man tänker försämra tillgängligheten i centrum genom att ta bort ca 200 centrala P-platser och i stället låta alla regionbussar köra tvärs igenom vårt renässans centrum! 
Detta ureds gång på gång tydligen tills man får det svar "styret" vill ha istället för att lyssna på dem inom och utanför staden, som har kunskap i ämnet!
JA detta är sant.
Många tror INTE detta är sant när det berättas.

Vad tycker Du?       
Kommentera gärna allt för Kristianstad.    
Att leva är att ta ställning. Kristianstad skall utvecklas genom en öppen dialog.     
Tack!   

Här kan Du svara på några frågor samt ge förslag till en bättre blogg på Bloggens frågeformulär  Frågeformulär
___________________________  
Jag har placerat min blogg i Kristianstad bloggkartan.se

Du kan sända ett mail med rubriken Prenumerera, så får Du ett mail varje gång jag gör ett inlägg här på bloggen.

Läs även andra bloggares åsikter om : , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Powered by Disqus

2011-06-04

Kommer du?

Nu är det dags hör av "dej" så träffas vi och snackas vid, ett s.k. "after work", när du kan och var och du har kanske fler förslag?

Vi tycker det börjar gå för långt med planeringen eller rättare sagt med oplaneringen av Kristianstad. Det verkar inte finnas någon känsla för staden, som snart är 400 år!
Några exempel som varit uppe utan en dialog med kommuninvånarna:
Rådhuskvarteret rivs och ersätts med fasader som till vissa delar inte passar?
 • Norrtullskolan rivs?
 • P-hus i Tivoliparken?
 • P-platser på grönområden i centrum?
 • Kristianstadslänken tvärs genom centrum?
 • Östra Centrum med fasader som inte alla anpassas till sin omgivning?
 • etc. etc.
Vi måste tillsammans ”hjälpa” Kristianstad. 

Vad händer för övrigt med Norrtullskolan?Den ena skandalen efter den andra avlöser varandra!

"Politikerna i byggnadsnämnden gillar inte förslaget till nytt rådhus. Ändå har de godkänt bygglovet. Men de skriver att kommunstyrelsen borde se över hur fasaden ser ut.
En ening byggnadsnämnd beviljade bygglovet till nytt rådhus i Kristianstad. En lika enig nämnd har även gjort en protokollsanteckning, där de skriver att kommunstyrelsen ska se över fasaden på den nyuppförda byggnaden."

 • Många blir säkert MYCKET förvånade!
 • Är det inte samma "ansvariga " folkvalda politiker,  som köper arkitekttjänsten, som beslutar byggloven eller??

Respekt för kommuninvånarnas pengar!!!

Man blir upprörd !!


Insändare av en kommuninvånare i KB 110528  Rädda rådhusets exteriör!

"Vi påstås leva i en demokrati. Jag börjar allt mer ifrågasätta detta. Demokrati står för folkstyre, men gång på gång fattar politikerna beslut, som skall gälla för lång tid framöver, utan att ha någon aning om, vad folket tycker.
Om man skall kunna tala om folkstyre, får de folkvalda bara besluta om sådant, som nämnts i deras valprogram.
Vi väljare har inte gett politikerna mandat att bestämma i form av ett blankt papper, som de kan fylla med vad de behagar. Politikerna tror sig kanske vara klokare än så kallat vanligt folk? Det är trots allt vi väljare som avlönar politikerna."

OBS detta sker?
Kanske p.g.a. av eftersatt underhåll eller dålig fastighetsförvaltning?

Detta sker samtidigt som man säger, att kommunen måste tvunget äga sina fastigheter, som man bedriver sina verksamheter i !!!

Jag blev mycket glad, då jag träffade f.d. stadsarkitekten här i Kristianstad Sune Friström, som kom fram till mig och sa, att han uppskattar vad jag skriver om stadsplaneringen i Kristianstad och att det finns ingen övergripande planering, vilket han har påpekat tidigare vid många tillfällen även då Kristianstads "styre" varit närvarande.

Varför yttrar sig Gamla Christianstad och Vähusensvänner överhuvud tagit inte alls över förvanskningen av Rådhuskvarteret, som nu är på väg att genomföras samt över andra kulturhistoriska förändringar av Kristianstad!
Det kan synas märkligt i all den stund man har följande text på sin hemsida:

"Välkommen till Föreningen Gamla Christianstads hemsida!
Föreningen Gamla Christianstad grundades 1947 "i syfte att i skrift och bild bevara minnen från gångna skeden i stadens historia".
Denna bevarandeuppgift har utökats efter hand som Kristianstads historiska stadskärna drabbats av moderna byggprojekt, så att föreningen också söker bevaka restaureringar och planer på sådana avseende det äldre byggnadsbeståndet samt andra stadsplaneringsärenden"


Märkligt beteende av två bevarande och kulturföreningar som verkar i Kristianstad! 

Det är mycket skulle kunna göra för att få igång opinionen, se i Helsingborg

Rädda Ångfärjestationen

Kommentera gärna vad tycker här nedan eller på sidans forum, som du hittar i rubrikerna längst upp i bloggen på Forum iKristianstad.

Olle Johansson

tel 044 125555
arb 044 211130
mobil 0708 211134

Vad tycker Du?        
Kommentera gärna allt för Kristianstad.    
Att leva är att ta ställning. 
Kristianstad skall utvecklas genom en öppen dialog.     
Tack!    

Här kan Du svara på några frågor samt ge förslag till en bättre blogg på Bloggens frågeformulär  Frågeformulär
___________________________  
Jag har placerat min blogg i Kristianstad bloggkartan.se

Du kan sända ett mail med rubriken Prenumerera, så får Du ett mail varje gång jag gör ett inlägg här på bloggen.  

Läs även andra bloggares åsikter om : , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Powered by Disqus

2011-05-28

Hjälp Kristianstad!

Insändare av en kommuninvånare i KB 110528  Rädda rådhusets exteriör!
"Vi påstås leva i en demokrati. Jag börjar allt mer ifrågasätta detta. Demokrati står för folkstyre, men gång på gång fattar politikerna beslut, som skall gälla för lång tid framöver, utan att ha någon aning om, vad folket tycker.
Om man skall kunna tala om folkstyre, får de folkvalda bara besluta om sådant, som nämnts i deras valprogram.
Vi väljare har inte gett politikerna mandat att bestämma i form av ett blankt papper, som de kan fylla med vad de behagar. Politikerna tror sig kanske vara klokare än så kallat vanligt folk? Det är trots allt vi väljare som avlönar politikerna."

OBS detta sker?
Kanske p.g.a. av eftersatt underhåll eller dålig fastighetsförvaltning?

Detta sker samtidigt som man säger, att kommunen måste tvunget äga sina fastigheter, som man bedriver sina verksamheter i !!!

Nedanstående text var även införd som insändare i KB 110528  Hjälp Kristianstad!

Nu tycker jag det börjar gå för långt med planeringen eller rättare sagt med oplaneringen av Kristianstad. Det verkar inte finnas någon känsla för staden, som snart är 400 år!
Några exempel som varit uppe utan en dialog med kommuninvånarna:
Rådhuskvarteret rivs och ersätts med fasader som till vissa delar inte passar?
 • Norrtullskolan rivs?
 • P-hus i Tivoliparken?
 • P-platser på grönområden i centrum?
 • Kristianstadslänken tvärs genom centrum?
 • Östra Centrum med fasader som inte alla anpassas till sin omgivning?
 • etc. etc.
Jag har tänkt länge att vi i kommunen borde engagera oss, så att vi kan göra något för att ”hjälpa” Kristianstad. 
Det borde gå lättare nu, när kommunalrådet Bengt Gustafson (M) fick gå ut bakvägen?
Vi får inte låta ”styret” gå på hur som helst och riva och fördärva stan, som har tagit snart 400 år att bygga upp. Vad händer för övrigt med Norrtullskolan?

F.ö. blev jag mycket glad idag, då den förste jag träffade i stans centrum var f.d. stadsarkitekten här i Kristianstad Sune Friström, som kom fram till mig och sa, att han uppskattar vad jag skriver om stadsplaneringen i Kristianstad och att det finns ingen övergripande planering, vilket han har påpekat tidigare vid många tillfällen även då Kristianstads "styre" varit närvarande.

Varför yttrar sig Gamla Christianstad nu överhuvud tagit inte alls över denna förvanskningen av Rådhuskvarteret, som nu är på väg att genomföras!
Det kan synas märkligt i all den stund man har följande text på sin hemsida:

"Välkommen till Föreningen Gamla Christianstads hemsida!
Föreningen Gamla Christianstad grundades 1947 "i syfte att i skrift och bild bevara minnen från gångna skeden i stadens historia".
Denna bevarandeuppgift har utökats efter hand som Kristianstads historiska stadskärna drabbats av moderna byggprojekt, så att föreningen också söker bevaka restaureringar och planer på sådana avseende det äldre byggnadsbeståndet samt andra stadsplaneringsärenden"

Likaså Vähusens Vänner har heller tydligen INGEN åsikt om förvanskningen av Rådhuskvarteret!! 

Märkligt beteende av två bevarande och kulturföreningar som verkar i Kristianstad! 

Jag sände även ovanstående text min insändare i Kristianstadsbladet 110528  som mail till många kristianstadsbor samt massmedia:

Det är mycket skulle kunna göra för att få igång opinionen, se i Helsingborg

Rädda Ångfärjestationen

Hör av "dej" så kan vi träffas och snackas vid, ett s.k. "after work", när du kan och var och du har kanske fler förslag?

Du kan också skriva min bloggs forum, som du hittar i rubrikerna längst upp i bloggen på Forum iKristianstad.

Olle Johansson

tel 044 125555
arb 044 211130
mobil 0708 211134

PS Sänd gärna mailet vidare till någon som också värnar om och är intresserad av Kristianstads långsiktiga utveckling.

Läs även här i KB 2002.02.06  25 års kamp för bevarande 

Det var andra tider då under bl.a Torsten Anderssons o. Sune Friströms ledning.
Idag sägs inget om förvanskningen och raserandet av hela Rådhuskvarteret!!
Märkligt!


Här några exempel från denna bloggen:

Inlägg: Bussar hotar centrumhandeln i Kristianstad!
Länk: http://ikristianstad.blogspot.com/2011/05/bussar-hotar-centrumhandeln-i.html
"Det är viktigast. Och om vi fattar beslut i juni eller i augusti spelar inte så stor roll, tror jag, säger kommunstyrelsens ordförande Pierre Månsson (FP).
Kommunstyrelsen beslöt i mitten av februari att anlita konsulter för att ta fram en parkeringsstrategi för Kristianstad, och att utreda konsekvenserna för handeln och berörda fastigheter om Kristianstadslänken dras via Södra Kaserngatan och Västra Boulevarden.

Parkeringssituationen är inte belyst,
och vi behöver fler parkeringsplatser i centrum, sa Pierre Månsson då.
"

M.a.o. Kristianstadslänken skall genomföras oavsett att dom som drabbats sagt NEJ!

Inlägg: Man kan skapa historia på många sätt! I Kristianstad??
Länk: http://ikristianstad.blogspot.com/2011/05/man-kan-skapa-historia-pa-manga-satt-i.html
"På vilket sätt har kommuninvånarna haft möjlighet att yttra sig, när det gäller utformningen av Rådhuskvarterets planerade dominerande byggnader i Kristianstad, även dessa byggnader kommer att bli historia?"

Inlägg: Kristianstad hoppas P. Månsson läser och lyssnar på följande.
Länk: http://ikristianstad.blogspot.com/2011/04/kristianstad-hoppas-p-mansson-laser-och.html

Inlägg: Kristianstad! Viktigt med en helhetssyn vid stadsplaneringen!
Länk: http://ikristianstad.blogspot.com/2011/04/yttrande-till-planforslaget-detaljplan.html

Inlägg: Yttrande till planförslaget ÖSTRA CENTRUM,
Länk: http://ikristianstad.blogspot.com/2011/04/yttrande-till-planforslaget-ostra.html

Inlägg: Svenskt Näringslivs Dagens Handel skrev om Kristianstad
Länk: http://ikristianstad.blogspot.com/2011/02/svenskt-naringslivs-dagens-handel-skrev.html

 
Vad tycker Du?        
Kommentera gärna allt för Kristianstad.    
Att leva är att ta ställning. Kristianstad skall utvecklas genom en öppen dialog.     
Tack!   
___________________________  
Jag har placerat min blogg i Kristianstad bloggkartan.se

Du kan sända ett mail med rubriken Prenumerera, så får Du ett mail varje gång jag gör ett inlägg här på bloggen.

Läs även andra bloggares åsikter om : , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Powered by Disqus

2011-05-26

Man kan skapa historia på många sätt! I Kristianstad??

På vilket sätt har kommuninvånarna haft möjlighet att yttra sig, när det gäller utformningen av Rådhuskvarterets planerade dominerande byggnader i Kristianstad, även dessa byggnader kommer att bli historia?
Vill visa hur vackert rådhuskvarteret från V Boulevarden en gång var. Är det genomtänkt att offra detta för att regionpolitikerna ska få nära till centralstationen??


Här följer några exempel på känslan och hur man vill förvalta kulturen för kommande generationer i Kristianstad, bilder och texter hämtad från Kristianstads kommuns hemsida Rådhuskvarterets utformning  
Kommunens hemsida:  Rådhuskvarterets utformning 

 
"I arkitekten Greger Dahlströms förslag över ett ombyggt rådhuskvarter bevaras större delen av fasaderna. Söder om Rådhuset ska enligt förslaget ett nybyggt parti markera huvudentrén, med insyn i entré- och utställningshallen.  Den nya fasaden dras in och takhöjden höjs, för att det södra Rådhustornet ska framträda på samma sätt som det norra. Även på hörnet mot centralstationen byggs en helt ny byggnad, som ska utformas i ljus sten och ta upp formspråket från de omgivande byggnaderna, liksom bröderna Ahlsén gjorde vid 1930-talets ombyggnad."
Bilder och texter hämtad från Kristianstads kommuns hemsida Rådhuskvarterets ombyggnad

Den nya fasaden är tänkt att fånga upp linjerna och rytmen i den gamla fasaden, men med ett modernt uttryck. 

 
Med en entré till mötescentret från hörnet Västra Boulevarden/Christian IV:s gata kan besökare enkelt hitta dit från resecentret Kristianstad C.

Tre sekler återspeglas mot Stora Torg. Den nya entrén från 2000-talet och Althinska huset från 1900-talet ramar in 1800-talets Rådhus i förslaget till gestaltning av det nya kvarteret.

Med ljus sten och rena linjer i fasaden är avsikten att tidslinjen från 1800-talets rådhus genom 1900-talets förvaltningshus och polishus på Christian IV:s gata förs vidare in i 2000-talet med hörnhuset på Christian IV:s gata och Västra Boulevarden. 

Avsikten är att den nya entrén mot Stora torg ska vara en tydlig och självklar väg in i kommun- och regionhuset.


Bilder och texter hämtad från Kristianstads kommuns hemsida Rådhuskvarterets utformning  
Kommunens hemsida:  Rådhuskvarterets utformning  

KB 110518  Prislapp: en halv miljard   
Fler blogginlägg om  Rådhuskvarteret  

Här i Kristianstad är tydligen ledningen beredd att satsa 500-600 miljoner kronor i ett kontorshus, när man samtidigt pratar om ett levande centrum efter kl 17.
Inom parentes planeras i hela Sverige investeras ca 800 miljoner i järnvägsnätet.

En aspekt i detta ärende.
Kan det dessutom ligga inom kommunslagens råmärken, att kommuninvånarna skall vara med att finansiera en kommersiell fastighet, som detta blir då Region Skåne inte vill vara med in något samägande?
Titta nu bara på flygplatsen i Everöd, där är regionen inte mer intresserad, att var med längre, men man var hellre bredd att investera i Kastrup, så kan hända även med regionens hyreskontrakt i Rådhuskvarteret!

Detta nya kontorskomplex kan och skall genomföras genom en förvanskning av ett av stadens vackraste kvarter.
Man måste t.o.m. spränga in sexvånings lådor mitt i detta kvarter för att få plats med ca 700 arbetstillfällen. Idag finns 230 arbetstillfällen.

Hur ser expansionsmöjligheterna ut för Region Skåne i detta kontorshus, om region Södra Sverige blir av, vilket inte ligger långt borta då sjukvården tenderar att skapa större regioner och Blekinge är för litet med sitt landsting med Blekinges folkmängd.

Rådhuskvarters bygget skall genomföras nu innan man har klart för sig logistiken och tillgängligheten i staden. Var skall alla dessa tjänstemän och våra besökare till näringarna i Kristianstads centrum parkera och nu när man tydligen fortfarande med en "tjurs envishet" fortfarande anlitar konsulter för att prompt kunna genomföra den s.k. Kristianstadslänken!

Vilken beslutsordning det är i Kristianstad!
  
Man har tydligen inte lärt sig av historien från 60-talet då städernas centrumlägenheter avfolkades och byggdes om till kontor, vilket sedermera ansågs som helt felaktig stadsplanering. 
I Kristianstad gör man om samma sak igen!

Jag hörde, att bevarande och kulturföreningen Gamla Christianstad nog så behjärtansvärt ville, att kommunen skulle rädda en en väggmålning i Rådhuskvarteret av Andreas Björkman, som skulle kosta ca 500.000:- kronor!
Gamla Christianstad yttrade eller yttrar sig nu överhuvud tagit inte alls över förvanskningen av Rådhuskvarteret!
Det kan synas märkligt i all den stund man har följande text på sin hemsida:
"Välkommen till Föreningen Gamla Christianstads hemsida!
Föreningen Gamla Christianstad grundades 1947 "i syfte att i skrift och bild bevara minnen från gångna skeden i stadens historia".
Denna bevarandeuppgift har utökats efter hand som Kristianstads historiska stadskärna drabbats av moderna byggprojekt, så att föreningen också söker bevaka restaureringar och planer på sådana avseende det äldre byggnadsbeståndet samt andra stadsplaneringsärenden"
Vä Husens Vänner har heller tydligen INGEN åsikt om förvanskningen av Rådhuskvarteret!! 
Märkligt beteende av två bevarande och kulturföreningar som verkar i Kristianstad!
 
Tänk en gång, när det fanns ideella krafter, som hade känsla och empati för kulturen, så räddades Österbergskagården och Vä husen, men nu när det gäller ett helt kulturkvarter säger vår kulturförening Gamla Christianstad ingenting mer än att rädda en väggmålning!

Jag tänker ofta på vad f.d stadsarkitekten Sune Friström sa, som har mycket kunskap och känsla för Kristianstad, där även våra beslutsfattare var närvarande.
Sune Friström har helt rätt i, att man måste vid all stadsplanering sänka sig uppifrån och neråt för att se helheten.

I Kristianstad verkar det som man gör tvärtom eller kanske varje projekt planeras för sig, för det verkar inte precis genomtänkt.

Läs här KB 2002.02.06  25 års kamp för bevarande 

Det var andra tider då under bl.a Torsten Anderssons o. Sune Friströms ledning.
Idag sägs inget om förvanskningen och raserandet av hela Rådhuskvarteret!!
Märkligt!

 

I all den stund då det finns stora ytor norr om stationen, som mycket väl kunde får plats med ett kommun- och regionhus ja t.o.m. ett hus för region Södra Sverige ihop med Blekinge som skulle kunna placerats här i Kristianstad i stället för i Västra Hamnen i Malmö. 
Det passade inte f.d. regionrådet Swanstein eller vad han nu hette!
Nu är man, jag repeterar, tvungen att spränga i sexvåningslådor i kulturkvarteret för att få plats m.a.o. inga expansionsmöjligheter!!!

2011 kommer att vara ett viktigt årtal i Kristianstads historia. Det blir ett årtal man kommer att komma ihåg. Det var nämligen det årtalet, då stadens vackraste och ett av de mest kulturella kvartern förvanskades helt utan känsla av stadens "styre", så stor förändring har inte hänt sedan södra delarna av centrum härjades av stora bränder på 1800-talet.

Man kan skapa historia på många sätt!

 Skall man tvunget göra om samma misstag från 60-talet då många gamla stadskärnor i Sverige raserades och revs?
Jag vädjar till alla försök att anpassa fasaderna på hela Rådhuskvarteret och Ö. Centrum. Vid Lilla Torg, vilket anpassad och vacker fastighet, som skapats med moderna byggmetoder efter branden.


Lyssna även på beslutsfattarnas syn på Rådhuskvarteret:
Lyssna även på en ljudupptagning där man utlovar en NY beslutsprocess ang. Kristianstadslänken på kommunalfullmäktige mötet 101214 : Diskussion om Resecentrum o. Kristianstadslänken  Det har snart gått ett halvt år inget har hänt! 
Gäller det idag vad som sades på ovanstående ljudupptagning?

Finns viljan och empatin, så går allting. Se här hur Bröderna Persson hade känsla för Kristianstad.

Likaså gör vad man kan så att inte Regionbussarna dras rakt genom centrum och med de desperata förslagen från C4-teknik, som vill skapa parkeringar här och där på våra grönområden.
Jag har påpekat detta tre gånger skriftligen för Anita Zieme, men hon behagade inte svara!

De gröna bussarna kan köra som idag. Det går ju att byta buss vid resecentrum precis som från tåg till buss?
Det säger själva ordet resecentrum. Det är väl inte Steen o. Ström som skall styra agendan i Kristianstad?
De lyckade tydligen dupera herr Gustafson numera f.d., som nu kan ha lugna dagar i Kaffatorp.


Dessa parkeringar på V. Boulevarden är A och O för tillgängligheten i centrum så att det inte kantar över mot öster. Detta påpekade redan Fredrik Bergström från handelns utredningsinstitut vid presentationen av handelsutredningen och som nu även
professor Johan Anselmsson Lund säger samma sak, när det gäller städerna tillgänglighet och utslagningar av arbetstillfällen skall undvikas.

Man verkar i alla fall inte vara vidare lyhörd på de som redan är etablerade i centrum eller vad sakkunskapen säger!

Varför anordnas inte ett offentligt "bymöte", när det gäller Kristianstads centrum, som man ofta gör runt om i våra byar runt Kristianstad?

Är det inte lika viktigt att höra vad Kristianstadsborna och de som driver verksamheter i centrum har för åsikter och kunskap i ämnet än vad som misstänkas att Steen och Ström ställer krav på att regionbussarna skall passera entrén till deras tilltänkta köpgalleria?

Det talas om förbättrad dialog med kommuninvånarna och man eftersträvar ett bättre företagare klimat!

Jag skulle föreslå, att vi är några som träffas och tar initiativet och själva anordnar ett offentligt "bymöte", där alla kommuninvånarna är välkomna och framföra sina synpunkter och vi som anordnar detta mötte även bjuder in någon föredragshållare med stor kunskap i om stadsutveckling och stadskärnor t.ex. prof. Johan Anselmsson från Lund.
Till detta möte skall naturligtvis även politiker och tjänstemän från Kristianstads kommun bjudas in.

Hör av "dej" så kan vi träffas helt obundet på ett s.k. "after work". Du har säkert fler förslag. Antingen genom ett mail olle.p.johansson@gmail.com eller slå en signal på 0708 211134
Du kan också skriva min bloggs forum, som du hittar i rubrikerna längst upp i bloggen på Forum iKristianstad.
 
I Helsingborg har kommuninvånarna skapat mycket stark opinion mot "Saltkristallen" och förhoppningsvis en förändring om förslaget att riva "Ångfärjestaionen."

Vad tycker Du?      
Kommentera gärna allt för Kristianstad.    
Att leva är att ta ställning. Kristianstad skall utvecklas genom en öppen dialog.     
Tack!    

___________________________  

Jag har placerat min blogg i Kristianstad bloggkartan.se

Du kan sända ett mail med rubriken Prenumerera, så får Du ett mail varje gång jag gör ett inlägg här på bloggen.