2010-09-19

Alternativ stadsbevarade busslänk av Kristianstads unika renässans centrum.

Ett bussalternativ som tar hänsyn till på tillgänglighet för handeln och besökare och bevarande av Kristianstads unika och riksintressanta renässans centrum samt boende kvalité i centrum av Kristianstad.

Detta alternativ är kostnadseffektivt då befintliga trafikleder för genomfartstrafik används samt ej kapitalförstörande som alt. V. Boulevarden är dels genom att rasera redan befintliga p-platser samt som även kräver ytterligare stora investeringar.


Jag och många med mig är förvånade över vårt kommunalråds Bengt Gustafsons uttalande i Kristianstadsbladet angående kontakten med affärsmännen, som är är de näst största arbetsgivarna i Kristianstads kommun samt kontakten med fastighetsägarna !

Vid samrådsmötet i Östermalmskyrkan redan 080819, som även kommunalrådet Bengt Gustafson var närvarande på, framkom följande, så tala om dålig respekt för tidiga åsikter:

• Det sades också på en genomgång av planen, att man tänker leda in regionbussarna, där befintliga parkeringar idag finns på V. Boulevarden för att sedan ledas in vidare på S. Kaserngatan.

Enl. mitt förmenade såväl som f.d. Stadsarkitekten Sune Friström påpekade, vore detta förödande för statskärnan och de boende på V. Boulevarden.

Dessutom kommer tillgängligheten betydligt att försämras till centrum, som är mycket viktig för alla centra.
Att koppla alla regionbussar till järnvägstationen är mycket positivt, men dessa bussar skall ledas dit endast genom in- och utfart norrut och sedan vidare ut från staden genom Snapphanevägen söder eller norrut och Härlövsängaleden.

På så vis belastas inte centrum av dessa stora bussar, detta ansåg även Friström var lämpligt.

All busstrafik i centrala delarna bör trafikeras av miljövänliga mindre bussar t.ex. gasbussar.

Liggande förslag är, som jag ser det bara en förflyttning av den tunga busstrafiken från Nya Boulevarden till Södra Kaserngatan plus en betydlig försämring av tillgängligheten till centrum och för de boende på V. Boulevarden, även om dessa parkeringar kan ersättas på annat håll men dock inte så centralt.

• Jag har de sista två åren besökt minst 50 städer i Tyskland i storlek som ungefär Kristianstad.
Inte i någon stad har jag träffat på att regionbussar leds genom centrum, där möjlighet finns att undvika detta, som nu det föreslås med den tilltänkta Kristianstadslänken.

Förhoppningsvis är det inte exploatören som ställer dessa krav gentemot Kristianstads Kommun?

Varför redovisas bara infrastrukturkonsultens förslag 9 och 10 och inte förslagen 1 -8, om det skall vara ett samråd, där vi kommuninvånare skall få yttra sig och samrådet skall vara trovärdigt?


Vad säger Kristianstads Museum och bevarande- och kulturföreningen Gamla Christianstad?

K.B. 100918 >> Handelsföreningen vill ha annan bussväg
"
Kommunalrådet Bengt Gustafson (M) är förvånad över kritiken: – Vi har haft hur många möten som helst. Men är det så att de känner sig akterseglade är det till att beklaga, då får vi göra något åt det, lovar han. – Vad gäller parkeringsplatser har vi inte stängt oss för någonting, det kan bli så att vi bygger däck över parkeringsplatsen vid Tivoliparken om det behövs. – Men samtidigt måste handlarnas egen personal vara beredda på att parkera längre bort och kanske gå några hundra meter. Alternativ ett av Kristianstadslänken, som fastighetsägare och handlare förespråkar, var med på sluttampen i diskussionen. – Men av olika skäl var det inte ett gångbart alternativ, säger Bengt Gustafson. "

K.B. 100918 >> Det behövs ett nytt Kristianstadstänk

"Kristianstadslänken, en investering på 168 miljoner kronor varav kommunen betalar hälften, dras rakt genom centrum. Den stadskärna som i andra sammanhang inte får förändras ens med en liten glasbro ska nu bereda plats för en bussgata: Det ska dundra 800 bussar per dygn på Södra Kaserngatan, rakt genom city. Staden klyvs. En inte ogrundad oro finns för att Handelsstaden Kristianstad ska påverkas negativt. Företrädare för Handelsföreningen och Fastighetsägarna säger dock att de gång på gång har kommit med invändningar mot länkens dragning. Pockat på uppmärksamhet. Velat ge sin syn på stadsförnyelsen. Men ingenting har hänt. Någon dialog mellan kommun och näringsliv har det inte varit tal om. Den grupp för centrumsamverkan som diskuterades med kommunledningen redan 2006 har ännu inte haft sitt första möte."

NSK 100119 >>  Nytt busstråk byggs genom Kristianstad
"Projektet beräknades ursprungligen kosta 117 miljoner kronor, men nu tror utredarna att slutnotan snarare blir omkring 176 miljoner kronor. Indexuppräkning, ledningsomläggning och högre projekteringskostnader än väntat ligger bakom fördyringen.Ett nytt förslag har dessutom lämnats in av C4 Teknik som innebär att Västra Boulevarden byggs om till en gångfartsgata med en maxfart på sju kilometer i timmen.
På onsdag ska kommunstyrelsens arbetsutskott titta närmare på projektbeskrivningen."

___________________________


Google diskussions Grupp om ORIMLIGT AVLOPP!

Google diskussions Grupp om allt som kan tillföra Kristianstad något.


Stöd Namninsamlingen.
Klicka >> Namninsamling för bevara Rådhuskvarteret

Här byter vi åsikter. Forum klicka >> i Kristianstad.nu


Jag har placerat min blogg i Kristianstadbloggkartan.se!

Läs även andra bloggares åsikter om :
, , , , , , , , , , , , , , ,

2010-09-17

Öppet brev till Bengt Gustafson Moderaterna i Kristianstad-

 K.B. 100914 Bisarr särtaxa för va-anslutning vid kusten
"Följande frågor ställer vi nu till samtliga politiska partier i Kristianstads kommun. Skriver du som politiker själv på ett avtal utan att känna till kostnaden? Anser du det rimligt att tvångsansluta fastigheter och samtidigt utdebitera särtaxa? Anser du det rimligt att inte likabehandla alla fastighetsägare i kommunen enligt ovan citerade inlägg?"

OBS! Det kom aldrig något svar från Moderaterna till "Oroliga sommarstugeägare som väntar på svar." på ovanstående insändare, Centerpartiet,  Folkpartiet och Socialdemokraterna svarade, likaså de andra partierna i Kristianstad svarade inte
Det kan man tycka är att förakta sina väljare, som man vill få förtroende ifrån och detta dessutom just innan valet!!

K.B. 100922  § 32 slår ofta ut § 31

Efter jag och kommunalrådet Bengt Gustafson talades vid har vi i nätverket, som är emot SÄRTAXA, talat med en jurist.
Vi ställer oss nu nedanstående fråga till Bengt Gustafson med förhoppning om ett svar.
Varför skulle VA-lagen vara tvingande om särtaxa?
Trams sade den jurist vi talat med.
Kommunen kan ta ut normal taxa.
Det är ju därför det blir överklaganden när en kommun beslutar om särtaxa.
Är det den avstängde C4teknik tjänstemannen Carlqvist som påstår detta?
Vi ber dig Bengt Gustavsson tala om var det står att VA-lagen är tvingande vad gäller särtaxa.
Det är en möjlighet under vissa omständigheter att ta ut särtaxa.


Finns några samband med SÄRTAXAN och nedanstående artikel??


K.B. 100929  Får 820 000 för att sluta: "Kan börja titta framåt"
Kommentarer t. artikel:
"Är detta en av anledningarna som man vill tvinga sommarboende till särtaxa för sina avlopp? 
"Carlqvist, som arbetade som avdelningschef, ska enligt förvaltningschef Jan Westberg ha brutit mot kommunens regelverk för upphandling och mot LOU, Lagen om offentlig upphandling." 
Är det något som har att göra med underlagen till SÄRTAXA för ovanstående avlopp?
Pappren på bordet!
Inte vidare klädsamt!
Kommuninvånarna borde få veta, då det är DERAS pengar!
Detta sker med våra pengar, när det samtidigt talas det om en rättslig process!
Återigen träd fram!"

___________________________

Google diskussions Grupp om ORIMLIGT AVLOPP!

Google diskussions Grupp om allt som kan tillföra Kristianstad något.


Stöd Namninsamlingen.
Klicka >> Namninsamling för bevara Rådhuskvarteret

Här byter vi åsikter. Forum klicka >> i Kristianstad.nu


Jag har placerat min blogg i Kristianstadbloggkartan.se!

Läs även andra bloggares åsikter om :
, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Höjda kommunala taxor är lika med en DOLD KOMMUNALSKATT!!

Kristianstadsbladet >> Se över VA-taxa
"
Den nuvarande normaltaxan måste ses över och bli lika i hela kommunen för en positiv framtida utveckling."

Glöm inte Ny taxa för vatten och avlopp från 1 april 2009 som då höjdes med hela 55% från 55000:- till 85000:-!

Var tillåts en så stor höjning över en natt i samhället?
Många av dessa stora höjningar är att likna vid en dold kommunalskatt, som redan är hög i Kristianstad och nu talas det om ytterligare höjning av taxorna!


Hör hur horribelt som det kan gå till, när man kommer fram till beslut om SÄRTAXA lyssna på Kommunalfullmäktige, trots Nils-Arne Bidsell(fd M numera FP) och Ulf Persson (fd M numera C) påpekande om felaktigheter i beslutsunderlaget om SÄRTAXA 091110 >> Godkännande av VA-taxa för anläggningsavgift i verksamhetsområde.

Hör hur Sten Hermansson(Fp) försvarar sin SÄRTAXA genom att en duktig yrkesman som gjort upphandlingen. Denne yrkesman är numera avstängd från sin tjänst på Kristianstad kommun!
Tollgen (s) även hon försvar det hooribla med SÄRTAXA!
Fritzon(S) har numera tydligen ändrat sin uppfattning trots inte när besluten fattades.
Månsson(FP) även han försvar det horribla med SÄRTAXA då!!
B. Gustafsson(M) hör även hur han hänger ut sina då partikamrater påpekar felaktighter, han t.o.m. ber ursäkt för sina partibrödet! Gustafson påpekar t.o.m. hur lite Ulf Persson förstår om det politiska arbetet!
Häpnadsväckande!


Jag rekommenderar att lyssna på ovanstående inslag från kommunalfullmäktige.

Nu efteråt när Kaptenens väg är färdig har VA-instalationen gjorts helt annorlunda än det ursprungliga beslutsunderlaget, vilket ännu tydligare visar felaktigheterna i beslutet med SÄRTAXA!.

Lag (2006:412) om allmänna vattentjänster

31 § Avgifterna skall bestämmas så att kostnaderna fördelas på de avgiftsskyldiga enligt vad som är skäligt och rättvist.

Om vattentjänsterna för en viss eller vissa fastigheter på grund av särskilda omständigheter medför kostnader som i beaktansvärd omfattning avviker från andra fastigheter i verksamhetsområdet, skall avgifterna bestämmas med hänsyn till skillnaderna.

Avgifter enligt 26 och 27 §§ skall fördelas mellan de fastighetsägare som avses i 26 § och de avgiftsskyldiga som avses i 27 § enligt vad som är skäligt med hänsyn till den berörda allmänna platsmarkens omfattning och fastighetsägarnas nytta av vattentjänsten.


Vad säger förarbetena om särtaxorna i VA-lagen?

Det lär under senare tid anslutits fastigheter i dessa områden och frågan är då till NORMALTAXA!


En del av felaktigheterna i SÄRTAXEBESLUTET :
Detta krav om SÄRTAXA, som röstades igenom 091110, har åstadkommits genom ett "kreativt upphandlingsunderlag", där dessutom vissa kostnader är direkt att hänföra till de allmänna kostnaderna för kommunen.
 • En förbättrad väg till en kommunal badplats.

 • Man väljer att gräva mitt i vägen så att hela vägen måste läggas därav en mycket högre kostnad. Vägen är 4 meter bred och 2 meter finns vid varje sida, som det hade varit möjligt att lägga ner denna 50 mm slang till en helt annan kostnad. Detta är fullt möjligt, då EON nyligen lär har grävt på detta sätt.

 • Pumparna ägs av Kristianstads kommun, men vi skall betala dessa, så har man inte gjort i Nacka, Värmdö och Hanninge, där har kommunen stått för dessa kostnader.

 • 12% av totalkostnaden läggs också in som oförutsedda kostnader. Normalt hade varit 5% enligt fackfolk!

 • Enbart projekteringskostnaden, som sommarstugeägarna skall stå för uppgår till 510.000:-. Hur har denna konsult upphandlats enligt lagen om offentlig upphandling?

 • Vid ett arbetsmöte den 13 Oktober lär huvudanläggaren presenterat helt andra siffror!

 • Kristianstads kommun skall själva koppla till sitt sanitetshus till detta kommunala avlopp vid den offentliga badplatsens parkering som också drar nytta av en ny bättre väg.
  Dessa förmåner för kommunen skall bekostas med en SÄRTAXA för sommarstugeägarna! KREATIVT!!!!
Hade ovanstående kostnader inte lagts direkt på Sommarstugeägarna, då hade INTE totalkostnaden överstigit 30% av normaltaxan.
Det hade då inte varit möjligt att utkräva någon SÄRTAXA.

Hur blir detta i förlängningen? Är inte avloppsfrågor en kommunalangelägenhet, att på detta vis manipulera och parasitera på kommuninvånare?


Var kommer det att sluta i den välkomnade kommunen Kristianstad?


Kristianstad Kommun : 091110 >> Prislapp för VA-anslutning vid kusten

K.B. 100923 >> Viktig rättvisa


___________________________


Google diskussions Grupp om ORIMLIGT AVLOPP!

Google diskussions Grupp om allt som kan tillföra Kristianstad något.


Stöd Namninsamlingen.
Klicka >> Namninsamling för bevara Rådhuskvarteret

Här byter vi åsikter. Forum klicka >> i Kristianstad.nu


Jag har placerat min blogg i Kristianstadbloggkartan.se!

Läs även andra bloggares åsikter om :
, , , , , , , , , , , , , , , ,

Chatt med Åhuspartiet på K-badet där Åhus borde vara "hemmaplan"!

Kreistianstadsbladet 100917 >> Anders Björklund (Åå) chattar med läsarna

Jag ställde följande frågor till Anders Björklund(Åå), som han valde att inte svara på även om någon av mina frågor kom in på chatten före den sist ställda frågan av "goranespet"
:
 • Vi väntar fortfarande på ett svar från Åhuspartiet på vår insändare i Kristianstadsbladet 14/9 "Bisarr särtaxa för va-anslutning vid kusten" innan valdagen många tusen människor är drabbas av denna SÄRTAXA. VA-lagen är inte tvingande isynnerhet med felaktigt ett kalkylunderlag. Återkalla VA-ärendet och tänk på likabehandling av kommuninvånare enligt. Kommunallagen.
 • Du skriver ”Om det skulle visa sig att det inte skiljer så mycket i kostnaderna så kan vi i Åå tänka oss att tillämpa enhetstaxan.” Vore det inte hedligare att första sätta priset istället för att Tvinga folk skriva på in blanco avtal, vilket jag att du inte själv gör i dina privata affärer?
 • Bor man längs Kolonivägen i Östra Sand tillhör man ett verksamhetsområde och betalar normaltaxa för att ansluta sitt avlopp till det kommunala nätet. Övriga fastigheter tillhör samma verksamhetsområde som Östra Äspet och betalar särtaxa! Kolonivägen som dessutom ligger mitt i Ö Sands området! Så sent som i förra året har det kopplats in NORMALTAXA på Kolonivögen. Tycker Åå det är rättvist och skapar förtroende ni som företräder Åhusborna?


Cittat från Kristianstadsbladet Chtt på nätet :

"Kustbo:
Var står ni i VA-frågan angående särtaxa, klart besked tack?

Anders Björklund:
Hittills har VA-lagen tagits till intäkt för att pröva särtaxan för nya områden. Då kostnaderna för nyanläggning markant skiljer sig från andra områden skall de som gynnas av nyordningen behandlas med särtaxa. Om det skulle visa sig att det inte skiljer så mycket i kostnaderna så kan vi i Åå tänka oss att tillämpa enhetstaxan.
10:05, 17 september 2010 goranespet:
Anders,vad avser Du med att särtaxa skall till tillämpas när kostnaden skiljer sig markant från andra områden. Är det 10%, 50 % eller 100%? Göran

Anders Björklund:

Svårt att svara på så här på direkten. Det måste presenteras i ett störe sammanhang av tjänstemännen innan det kommer till politiskt ställnigstagande/beslut.
10:17, 17 september 2010 "
___________________________

Google diskussions Grupp om ORIMLIGT AVLOPP!

Google diskussions Grupp om allt som kan tillföra Kristianstad något.


Stöd Namninsamlingen.
Klicka >> Namninsamling för bevara Rådhuskvarteret

Här byter vi åsikter. Forum klicka >> i Kristianstad.nu


Jag har placerat min blogg i Kristianstadbloggkartan.se!

Läs även andra bloggares åsikter om :
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

2010-09-16

De flesta partierna utom MODERATERNA inser dett bissara med SÄRTAXOR för VA i Kristianstad

Ett VA-nätverks insändare av berörda sommarstugeägare i Kristianstads kommun. K.B. 100914 >> Bisarr särtaxa för va-anslutning vid kusten
Följande frågor ställer vi nu till samtliga politiska partier i Kristianstads kommun.
 • Skriver du som politiker själv på ett avtal utan att känna till kostnaden?
 • Anser du det rimligt att tvångsansluta fastigheter och samtidigt utdebitera särtaxa?
 • Anser du det rimligt att inte likabehandla alla fastighetsägare i kommunen enligt ovan citerade inlägg?
Alltså släpp prestigen, fundera igenom problematiken och ni kommer säkert fram till att ni måste likabehandla alla fritidshus och permanenthus i kommunen och inte särbehandla vissa.

Centern och Socialdemokraterna har varit lyhörda och lyssnat opinionen och sett till likabehandling av sina kommuninvånare, vilket skapar GOODWILL för Kristianstads kommun.

Det är bra, när man kan ändra sig och lyssna på opinionen bland sina väljare och även ser till kommunallagens intentioner med likabehandling av kommuninvånare.


Denna åsikt hade även de tre moderater som ville återremittera VA-ärendet, men som mer eller mindre blev uteslutna från moderaterna p.g.a. av sin rakryggade åsikt!

K.B. 100914 >> Inför enhetstaxa för va-anslutning
"I Centerpartiet arbetar vi för nybyggnation av bostäder i alla kommundelar och är därför angelägna om att avgiften för VA-anslutning blir lika (enhetstaxa) i hela kommunen, oavsett var man bor. Vi anser att det är en viktig rättvisefråga."

K.B. 100915 >> Vi i S vill ha en rättvis va-taxa i Kristianstad

"Vi socialdemokrater har på Fria ord fått frågan om hur vi ser på effekterna av den beslutade särtaxan för vatten och avlopp.
Vi instämmer i kritiken och är därmed öppna för att låta utreda möjligheterna till en mera rättvis enhetstaxa i hela kommunen."

Nu verkar sent om sidor att de flesta av våra politiker utom Moderaterna insett felaktigheterna och det horribla att utkräva SÄRTAXOR för avlopp för sommarstugeägare i Kristianstads kommun.

Att gräva i sanden längs kusten i Kristianstad kommun och där för en del av dessa begära SÄRTAXA med dessa lätta markförhållanden, när det i andra delar av kommunen råder normaltaxa med mycket svårare markförhållanden.

Här följer citat från Kristianstadsbladets Val Chatt :
"-----------------------
Miljöpartiet

Oroliga sommarstugeägare:
Vi väntar fortfarande på svar från Miljöpartiet innan valdagen på vår insändare här i K-bladet 14/9 "Bisarr särtaxa för va-anslutning vid kusten"

Kalle Heise:Hej! som jag sagt tidigare så bör särtaxan ses över. Min uppfattning är att alla partier också tycker detta. Vi ser gerna att saken prövas på nytt. Det måste vara rättvist.
Hans: Bor man längs Kolonivägen i Östra Sand tillhör man ett verksamhetsområde och betalar normaltaxa för att ansluta sitt avlopp till det kommunala nätet. Övriga fastigheter tillhör samma verksamhetsområde som Östra Äspet och betalar särtaxa. Taxan innebär att man betalar mer än dubbelt mot närmaste granne. Var ligger rättvisan i detta?
Kalle Heise:Hej!Vi tycker att man ska vara mycket restriktiv med särtaxa. Detta behöver ses över i vår kommun och det är alla partier numera överens om. Ett annat sätt för Östra Sand kan vara att ansluta till ett redan existerande verksamhetsområde. Då blir det ingen särtaxa. Man har gjort så i Huaröd.
-------------------
Folkpartiet
Se förgående blogginlägg.
Vi väntar fortfarande på ett svar från Folkpartiet på vår insändare i Kristianstadsbladet.
----------------------------
Sverige Demokraterna
Oroliga sommarstugeägare: Vi väntar fortfarande på svar i papperstidningen från SD innan valdagen på vår insändare här i K-bladet 14/9 "Bisarr särtaxa för va-anslutning vid kusten"

Niclas Nilsson:Om det är stora skillnader i anslutningskostnader i en kommun kan det vara motiverat med särtaxa. Är skillnaden inte stor tycker vi inte det behövs.

Vad menar SD?
Inget svar på frågan och vad som frågas i insändaren.
Utveckla detta i Kristianstadsbladets papperstidning.
-----------------------------
Kristianstads Bygdens Framtid KBF

Hans: Bor man längs Kolonivägen i Östra Sand tillhör man ett verksamhetsområde och betalar normaltaxa för att ansluta sitt avlopp till det kommunala nätet. Övriga fastigheter tillhör samma verksamhetsområde som Östra Äspet och betalar särtaxa. Taxan innebär att man betalar mer än dubbelt mot närmaste granne. Är inte denna särbehandling av vissa skattebetalare ren diskriminering? Någon som reserverade sig mot beslutet om särtaxa i fullmäktige?

KBF: Det är uppenbart att taxorna för VA måste ses över under kommande mandatperiod. Vi är motståndare till särtaxor.

---------------------

Kristdemokraterna KD
Karl: Hej!Hur ser du och ditt parti på frågan kring särtaxa gällande VA-anslutningar?

Christina Borglund: Det är en komplicerad fråga. Lagstiftningen är en sak, men praktiken någon annan. Jag tror, att vi som politiker ska vara ödmjuka och säga, att vi ska titta på detta en gång till.

Fegt svar från KD! Det är ingen ny fråga! Det har funnits tid att läsa in sig!

Svara på våra frågor i Kristianstadsbladet.
------------------------

Moderaterna
Hans: Bor man längs Kolonivägen i Östra Sand tillhör man ett verksamhetsområde och betalar normaltaxa för att ansluta sitt avlopp till det kommunala nätet. Övriga fastigheter tillhör samma verksamhetsområde som Östra Äspet och betalar särtaxa. Taxan innebär att man betalar mer än dubbelt mot närmaste granne. Är inte denna särbehandling ren diskriminering? Någon som reserverade sig mot beslutet om särtaxa i fullmäktige?

Bengt Gustafson: Hans. Enligt vattentjänstlagen måste kommunen ta ut särtaxa där kostnaderna avsevärt överstiger vad som gäller i normalfallet. Praxis sägs vara att om kostnaden för ett område är mer än 30% högre, ska särtaxa tillämpas. Men visst, jag håller med om att taxesättningen kan verka orimlig."

Jag träffade själv Bengt Gustafson på¨gatan idag, där jag på pekade en del av felaktigheterna att begära SÄRTAXA för några sommar veckor längs kusten för vissa sommarstugeägare(Fårabäck, Landön o. Tosteberga finns ingen plan om SÄRTAXA med samma miljöförhållande!)

Gustafson ansåg med en tjurs envishet att han var tvungen att luta sig mot VA-lagen, som Gustafson anser är helt tvingande, och dessutom fastän jag påpekade, att det fanns(vilka vi har underlag för våra påståenden) många HELT felaktigheter i kalkylunderlagen för Kaptenens väg, vilket omkullkastar Särtaxe incitamentet!

Det hade varit rakryggat att återkalla detta ärende från VA-nämnden, om och i synnerhet om man inser felen och bryr sig om likabehandling av sina kommuninvånare, som man just nu vill få förtroende ifrån, vilket borde vara svårt med en sådan attityd.

Jag påpekade igen också att VA-lagen inte är en tvingande lag.

Varsågod Bengt Gustafson och läs och begrunda VA-lagen.

Vi tror inte er attityd gagnar Moderaterna!

Vi väntar fortfarande på ett svar på vår insändare "Bisarra" i Kristianstadsbladet papperstidning från Moderaterna i Kristianstad.

Vi är ett par tusen människor som berörs av detta beslut!

Lag (2006:412) om allmänna vattentjänster

Avgifternas storlek och grunderna för hur de beräknas

29 § Avgifter enligt 24-28 §§ får bestämmas som anläggningsavgifter och brukningsavgifter.

30 § Avgifterna får inte överskrida det som behövs för att täcka de kostnader som är nödvändiga för att ordna och driva va-anläggningen.

Medel får avsättas till en fond för framtida nyinvesteringar, om
1. det finns en fastställd investeringsplan,
2. avsättningen avser en bestämd åtgärd,
3. åtgärden och de beräknade kostnaderna för den redovisas i planen,
4. det av planen framgår när de avsatta medlen är avsedda att tas i anspråk, och
5. planen innehåller de upplysningar som i övrigt behövs för att bedöma behovet av avsättningens storlek.

Avgifter enligt 26 och 27 §§ får inte överskrida det som behövs för att täcka kostnaderna för den vattentjänsten.


31 § Avgifterna skall bestämmas så att kostnaderna fördelas på de avgiftsskyldiga enligt vad som är skäligt och rättvist.

Om vattentjänsterna för en viss eller vissa fastigheter på grund av särskilda omständigheter medför kostnader som i beaktansvärd omfattning avviker från andra fastigheter i verksamhetsområdet, skall avgifterna bestämmas med hänsyn till skillnaderna.

Avgifter enligt 26 och 27 §§ skall fördelas mellan de fastighetsägare som avses i 26 § och de avgiftsskyldiga som avses i 27 § enligt vad som är skäligt med hänsyn till den berörda allmänna platsmarkens omfattning och fastighetsägarnas nytta av vattentjänsten.


Länstidningen Östersund 100827 >> Åre återbetalar för hög VA-avgift

Hur agerar intresseföreningen
Östra Sands Stugförrening
i särtaxefrågan??

Fler Blogginlägg i VA-frågan.
___________________________

Google diskussions Grupp om ORIMLIGT AVLOPP!

Google diskussions Grupp om allt som kan tillföra Kristianstad något.


Stöd Namninsamlingen.
Klicka >> Namninsamling för bevara Rådhuskvarteret

Här byter vi åsikter. Forum klicka >> i Kristianstad.nu


Jag har placerat min blogg i Kristianstadbloggkartan.se!

Läs även andra bloggares åsikter om :
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

2010-09-14

Bisarr särtaxa för va-anslutning vid kusten!!

Kristianstadsbladet 100914 >> Bisarr särtaxa för va-anslutning vid kusten

Jag ställde följande fråga till Barbro Kärrstrand(fp) på K-bladets Chatt:
Hej Barbro!
Vad är din åsikt om insändaren om VA-särtaxa i dagens K-blad angående införa särtaxa för vissa i ett område, men på Kolonivägen i samma område är VA taxan till normalpris?
Detta har din partivän Bidsell opponerat sig emot när han var Moderat.


Barbro Kärrstrand:
Hej Johansson!
Det var ett enigt fullmäktige som beslöt om särtaxan (minus tre moderater)
Med facit i hand kan vi konstatera att detta beslut inte var helt OK.
Vi måste i framtiden låta hela kommunen ta ett gemensamt ansvar här så att taxorna i framtiden blir mer rättvisa och därmed kommunen mer attraktiv att flytta till.

Vi behöver fundera på att höja normaltaxan så att lika kostnader blir ledtråden för alla kommuninvånare.

Varför med automatik högre taxor som för ca 1½ år sedan höjdes med mer än 40% över en natt???
Barbro Kärrstrand svarade inte på frågan angående Kolonoivägen!!


Det låter bra, när man kan ändra sig och lyssna på opinionen bland sina väljare och även ser till kommunalagens intentioner med likabehandling av kommuninvånare.

Denna åsikt hade även de tre moderater som ville återremitrea VA-ärendet, men som mer eller mindre blev uteslutna från moderaterna p.g.a. av sin rakryggade åsikt!

Centern har varit lyhörda och lyssnat opinionen och sett till likabehandling av sina kommuninvånare, vilket skapar GOODWILL för Kristianstads kommun.

Kristianstadsbladet 100914 >> Inför enhetstaxa för va-anslutning

Länstidningen Östersund 100827 >> Åre återbetalar för hög VA-avgift

Hur agerar intresseföreningen
Östra Sands Stugförrening
i särtaxefrågan??

___________________________


Google diskussions Grupp om ORIMLIGT AVLOPP!

Google diskussions Grupp om allt som kan tillföra Kristianstad något.


Stöd Namninsamlingen.
Klicka >> Namninsamling för bevara Rådhuskvarteret

Här byter vi åsikter. Forum klicka >> i Kristianstad.nu


Jag har placerat min blogg i Kristianstadbloggkartan.se!

Läs även andra bloggares åsikter om :
, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

2010-09-03

Vad har händer med Kristianstads Flygplats???

Är det någon nu i valtider som vet eller hört något om flygplatsen Kristianstads Airport?

Har det hänt något mer sedan man sade NEJ till en etablering av RYANAIR på Kristianstads Airport?

Vad har den nya ordföranden för flygplatsen uträttat och kostat?

Hur mycket är det negativa saldot idag för flygplatsen eller kostnaden per dag?

Vill Regionrådet Swanstein med Region Skåne fortfarande dra sig ur ansvaret från Kristianstads Airport och hellre satsa på Kastrup och/eller satsa på ett representationskontor i Bryssel?

___________________________


Google diskussions Grupp om ORIMLIGT AVLOPP!

Google diskussions Grupp om allt som kan tillföra Kristianstad något.


Stöd Namninsamlingen.
Klicka >> Namninsamling för bevara Rådhuskvarteret

Här byter vi åsikter. Forum klicka >> i Kristianstad.nu


Jag har placerat min blogg i Kristianstadbloggkartan.se!

Läs även andra bloggares åsikter om :
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,