2010-09-17

Höjda kommunala taxor är lika med en DOLD KOMMUNALSKATT!!

Kristianstadsbladet >> Se över VA-taxa
"
Den nuvarande normaltaxan måste ses över och bli lika i hela kommunen för en positiv framtida utveckling."

Glöm inte Ny taxa för vatten och avlopp från 1 april 2009 som då höjdes med hela 55% från 55000:- till 85000:-!

Var tillåts en så stor höjning över en natt i samhället?
Många av dessa stora höjningar är att likna vid en dold kommunalskatt, som redan är hög i Kristianstad och nu talas det om ytterligare höjning av taxorna!


Hör hur horribelt som det kan gå till, när man kommer fram till beslut om SÄRTAXA lyssna på Kommunalfullmäktige, trots Nils-Arne Bidsell(fd M numera FP) och Ulf Persson (fd M numera C) påpekande om felaktigheter i beslutsunderlaget om SÄRTAXA 091110 >> Godkännande av VA-taxa för anläggningsavgift i verksamhetsområde.

Hör hur Sten Hermansson(Fp) försvarar sin SÄRTAXA genom att en duktig yrkesman som gjort upphandlingen. Denne yrkesman är numera avstängd från sin tjänst på Kristianstad kommun!
Tollgen (s) även hon försvar det hooribla med SÄRTAXA!
Fritzon(S) har numera tydligen ändrat sin uppfattning trots inte när besluten fattades.
Månsson(FP) även han försvar det horribla med SÄRTAXA då!!
B. Gustafsson(M) hör även hur han hänger ut sina då partikamrater påpekar felaktighter, han t.o.m. ber ursäkt för sina partibrödet! Gustafson påpekar t.o.m. hur lite Ulf Persson förstår om det politiska arbetet!
Häpnadsväckande!


Jag rekommenderar att lyssna på ovanstående inslag från kommunalfullmäktige.

Nu efteråt när Kaptenens väg är färdig har VA-instalationen gjorts helt annorlunda än det ursprungliga beslutsunderlaget, vilket ännu tydligare visar felaktigheterna i beslutet med SÄRTAXA!.

Lag (2006:412) om allmänna vattentjänster

31 § Avgifterna skall bestämmas så att kostnaderna fördelas på de avgiftsskyldiga enligt vad som är skäligt och rättvist.

Om vattentjänsterna för en viss eller vissa fastigheter på grund av särskilda omständigheter medför kostnader som i beaktansvärd omfattning avviker från andra fastigheter i verksamhetsområdet, skall avgifterna bestämmas med hänsyn till skillnaderna.

Avgifter enligt 26 och 27 §§ skall fördelas mellan de fastighetsägare som avses i 26 § och de avgiftsskyldiga som avses i 27 § enligt vad som är skäligt med hänsyn till den berörda allmänna platsmarkens omfattning och fastighetsägarnas nytta av vattentjänsten.


Vad säger förarbetena om särtaxorna i VA-lagen?

Det lär under senare tid anslutits fastigheter i dessa områden och frågan är då till NORMALTAXA!


En del av felaktigheterna i SÄRTAXEBESLUTET :
Detta krav om SÄRTAXA, som röstades igenom 091110, har åstadkommits genom ett "kreativt upphandlingsunderlag", där dessutom vissa kostnader är direkt att hänföra till de allmänna kostnaderna för kommunen.
  • En förbättrad väg till en kommunal badplats.

  • Man väljer att gräva mitt i vägen så att hela vägen måste läggas därav en mycket högre kostnad. Vägen är 4 meter bred och 2 meter finns vid varje sida, som det hade varit möjligt att lägga ner denna 50 mm slang till en helt annan kostnad. Detta är fullt möjligt, då EON nyligen lär har grävt på detta sätt.

  • Pumparna ägs av Kristianstads kommun, men vi skall betala dessa, så har man inte gjort i Nacka, Värmdö och Hanninge, där har kommunen stått för dessa kostnader.

  • 12% av totalkostnaden läggs också in som oförutsedda kostnader. Normalt hade varit 5% enligt fackfolk!

  • Enbart projekteringskostnaden, som sommarstugeägarna skall stå för uppgår till 510.000:-. Hur har denna konsult upphandlats enligt lagen om offentlig upphandling?

  • Vid ett arbetsmöte den 13 Oktober lär huvudanläggaren presenterat helt andra siffror!

  • Kristianstads kommun skall själva koppla till sitt sanitetshus till detta kommunala avlopp vid den offentliga badplatsens parkering som också drar nytta av en ny bättre väg.
    Dessa förmåner för kommunen skall bekostas med en SÄRTAXA för sommarstugeägarna! KREATIVT!!!!
Hade ovanstående kostnader inte lagts direkt på Sommarstugeägarna, då hade INTE totalkostnaden överstigit 30% av normaltaxan.
Det hade då inte varit möjligt att utkräva någon SÄRTAXA.

Hur blir detta i förlängningen? Är inte avloppsfrågor en kommunalangelägenhet, att på detta vis manipulera och parasitera på kommuninvånare?


Var kommer det att sluta i den välkomnade kommunen Kristianstad?


Kristianstad Kommun : 091110 >> Prislapp för VA-anslutning vid kusten

K.B. 100923 >> Viktig rättvisa


___________________________


Google diskussions Grupp om ORIMLIGT AVLOPP!

Google diskussions Grupp om allt som kan tillföra Kristianstad något.


Stöd Namninsamlingen.
Klicka >> Namninsamling för bevara Rådhuskvarteret

Här byter vi åsikter. Forum klicka >> i Kristianstad.nu


Jag har placerat min blogg i Kristianstadbloggkartan.se!

Läs även andra bloggares åsikter om :
, , , , , , , , , , , , , , , ,

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Här är en kommentar från bloggen iKristianstad