2011-06-18

Rädda rådhuskvarterets exteriör före det är för sent!

KB 110618  Rädda rådhuskvarterets exteriör före det är för sent!  

KB 110622  Fasad skapade förvirrad debatt  
"Moment 22
– Så vitt jag begriper är detta kört. Bygglovsansökan är redan beviljad, men många tror att man kan påpeka utseendet. Det är förvirrande, sa Christina Anefur Borglund (KD).
Peter Johansson (M), ordförande i byggnadsnämnden, medgav att det är lika förvirrande för byggnadsnämnden. Han liknade det vid ett Moment 22. När nämnden jobbade med ändringen av detaljplanen för kvarteret såg man, enligt Peter Johansson, att delar av fasaden inte var helt i linje med omgivningen.
– Vi påpekade det, men fick till svar att det bara handlade om volymstudier, att vi i det skedet inte skulle ta hänsyn till gestaltningen eftersom det bara var en detaljplan, säger Peter Johansson till Kristianstadsbladet.
Vem sa det?
– Det sa man från kommunledningens sida. Men vi anade oråd. Har arkitekten en gång ritat det så blir det så.
Nämnden la till en redaktionell ändring i detaljplanen att fasaden ska ha en god gestaltning till omgivande miljö.
– I bygglovsprocessen kom den fasad igen som vi hade varit kritiska mot, men i bygglovet kan vi bara pröva mot detaljplanen, inte tycka till om utseendet. Vi kunde då ha avslagit, men då hade det blivit en tyst process. Vi valde att göra en protokollsanteckning för att få en debatt, sa Peter Johansson vidare under fullmäktige.
Han menar att byggnadsnämnden inte hade full insyn i processen, vilket han är kritisk till.
– Vi begärde att få vara med, men tyvärr ville man inte utöka rådhusgruppen.
Sen diskussion
I protokollsanteckningen var en enig nämnd mot den nya huskroppen i hörnet mot järnvägsstationen. S och SD ansåg att gestaltningen mot Stora torg avvek för mycket.
– Jag är förvånad att diskussionen kring gestaltningen förs i den här sena timmen. Kristianstads kommun äger i allra högsta grad frågan. Arkitekten är inte suverän. Det måste göras klart när det blir möjligt för oss att återkomma i den fråga som tycks engagera Kristianstads politiker, kommunhusets utseende, sa Heléne Fritzon (S) under kommunfullmäktige.
Slutdiskuterat
Pierre Månsson (FP), kommunstyrelsen ordförande, konstaterade att de 558 miljoner kronor bygget kostar är mycket pengar, men att det kommer att löna sig i längden och att vinsten med att ha kommunens och regionens tjänstemän och politiker på samma ställe är stor. Han konstaterade också att fasaden är slutdiskuterad.
– Byggnadsnämnden har sagt ja till bygglovet. Vi har godkänt detaljplanen. Den politiska diskussionen om utseendet är därmed avslutad."

"Politikerna i byggnadsnämnden gillar inte förslaget till nytt rådhus. Ändå har de godkänt bygglovet. Men de skriver att kommunstyrelsen borde se över hur fasaden ser ut.
En enig byggnadsnämnd beviljade bygglovet till nytt rådhus i Kristianstad. En lika enig nämnd har även gjort en protokollsanteckning, där de skriver att kommunstyrelsen ska se över fasaden på den nyuppförda byggnaden."
 

Nedanstående skrevs till byggnadsnämnden i Kristianstad den 4 april och jag, Olle Johansson, förväntade mig ett svar eftersom det är av stor vikt, att kommuninvånarna kan och har möjlighet yttra sig om Kristianstads exteriörer alltså inte bara i samrådsyttrande, där detta inte berörs mer än i schematiska skisser.

Det har fortfarande inte kommit något svar trots att det gått två månader sedan byggnadsnämnden mottog denna skrivelse. Jag/vi upprepar frågorna och ser fram emot ett uttömmande svar från Kristianstads ledning här i Kristianstadsbladet. Vi är ett Nätverk Kristianstad, som bildats, där alla är välkomna. Nätverk Kristianstad (http://natverkkristianstad.wordpress.com) är ett nätverk för Kristianstads framtid, med omsorg för det förflutna med visioner.

Skrivelse till byggnadsnämnden:
Yttrande till planförslaget Detaljplan för Kristianstad 4:4 med flera, Östra Centrum, centrala Kristianstad, Kristianstads kommun.
Med anledning av det utställda planförslaget, som mycket bristfälligt visar fasadutformningen på tilltänkta byggnader.

Vill jag framöver ha rätten att yttra mig om det, vilket även borde gälla alla kommuninvånare, eftersom det är synnerligen viktigt, då denna etablering av Ö Centrum kommer att vara en stor förändring och påverkan av stadsbilden och kulturmiljön.

Det är synnerligen viktigt, att dessa fasader anpassas till övriga byggnader i Kristianstads centrum, så att man inte ännu en gång skall behöva upptäcka efter 10-20 år, att samma misstag gjorts ännu en gång som hände på 1960-talet.
Fasaderna bör anpassas till den småskalighet som finns i Kristianstad, vilket gjordes vid ombyggnaden av en huskropp från 1960-talet på Ö Vallgatan 7-19, där fasaden delades upp i olika sektioner, som vid byggandet av denna fastighet var en fasad.

Även den nybyggda fastigheten efter branden vid Lilla Torg är ett bara exempel på en ny byggnad, som anpassats efter övriga fastigheter i centrum av Kristianstad.

Detta med anledning av Ö Centrum kommer att var den största fastigheten i Kristianstads centrum från S Kaserngatan till Nya Boulevarden cirka 380 meter visserligen i olika huskroppar, men om arkitektstilen, som presenterats vid tidigare presentationer av Ö Centrum, är av samma snitt blir detta Ö Centrum för dominant i Kristianstads stadsbild.

Vi föreslår en ny utställning där kommuninvånarna har möjlighet att yttra sig om byggnadernas fasader innan bygglov för dessa byggnader i Ö Centrum beslutas byggnadsnämnden och kommunfullmäktige. Det är mycket viktigt med denna anpassning av byggnadernas exteriör i vårt snart 400-åriga renässanscentrum i Kristianstad.

Ovanstående rader gäller även rådhuskvarteret.

Jag, Olle Johansson, blev uppringd den 13 juni av byggnadsnämndens ordförande Peter Johansson (M) med anledning av yttrande om rådhuskvarteret.
Jag talade om och många med mig i Kristianstad anser, att det är en skandal hur rådhuskvarteret förvanskas. Helt i avsaknad känsla för kultur eller respekt för tidigare och kommande generationer.

P. Johansson sade då han bara varit aktiv som politiker i cirka sex månader och att nämnden fått direktiv allt enligt P. Johansson, vilket brukar kallas ministerstyre.

P. Johansson borde rösta emot denna förvanskning av rådhuskvarteret på kommunfullmäktigemötet den 21 juni på punkten nytt kommun- och regionhus i kvarteret Kristian IV, om han vill vara trovärdig, samt även träda fram i Kristianstadsbladet och talar om hur beslutprocessen går till allt enligt P. Johansson.

Varför yttrar sig Gamla Christianstad, mer än att försöka rädda en väggmålning, och Vähusens vänner inte offentligt över förvanskningen av rådhuskvarteret, som nu är på väg att genomföras samt över andra kulturhistoriska förändringar av Kristianstad!

Från Gamla Christianstads hemsida: Denna bevarandeuppgift har utökats efterhand som Kristianstads historiska stadskärna drabbats av moderna byggprojekt, så att föreningen också söker bevaka restaureringar och planer på sådana avseende det äldre byggnadsbeståndet samt andra stadsplaneringsärenden.

Det är två bevarande- och kulturföreningar som verkar i Kristianstad!

Olle Johansson, Daniel Gustafsson, Kenneth Andersson, Karin Appelkvist, med flera, i Nätverk Kristianstad

Vi får nu hoppas att byggnadsnämnden värnar även om exteriören i Östra Centrum och har känsla för vårt unika renässans centrum i Kristianstad.
 
Vad tycker Du?        
Kommentera gärna allt för Kristianstad.    
Att leva är att ta ställning. 
 Kristianstad skall utvecklas genom en öppen dialog.     
Tack!    
Här kan Du svara på några frågor samt ge förslag till en bättre blogg på Bloggens frågeformulär  Frågeformulär
___________________________  
Jag har placerat min blogg i Kristianstad bloggkartan.se

Du kan sända ett mail med rubriken Prenumerera, så får Du ett mail varje gång jag gör ett inlägg här på bloggen.

Läs även andra bloggares åsikter om : , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Powered by Disqus

2011-06-14

Vi får se hur pass rakryggad Peter Johansson (M) i Kristianstad är?

Jag blev uppringd 110613 av byggnadsnämndens ordförande Peter Johansson(M) med anledning av ett tidigare inlägg här på bloggen, som jag upprepar en gång till här nedan.

"Politikerna i byggnadsnämnden gillar inte förslaget till nytt rådhus. Ändå har de godkänt bygglovet. Men de skriver att kommunstyrelsen borde se över hur fasaden ser ut.
En enig byggnadsnämnd beviljade bygglovet till nytt rådhus i Kristianstad. En lika enig nämnd har även gjort en protokollsanteckning, där de skriver att kommunstyrelsen ska se över fasaden på den nyuppförda byggnaden."

 • Många blir säkert MYCKET förvånade!
 • Är det inte samma "ansvariga " folkvalda politiker,  som köper arkitekttjänsten, som beslutar byggloven eller??

Respekt för kommuninvånarnas pengar!!!

Man blir upprörd !!

Jag på pekade, att jag och många med mig i Kristianstad anser, att det är en skandal hur Kristianstads ledning är på gång att förvanska Rådhuskvarteret.
Helt i avsaknad känsla för kultur och/eller repsekt för tidigare generationer och kommande generationer.


Då började Peter Johansson urskulda sig med diverse argument, som t.ex. han bara varit aktiv som politiker i ca 6 månader och alla direktiv kommit från kommunalrådet Bengt Gustafson och kommundirektör Göran Persson och att byggnadsnämnden INTE skulle själva ha några värderingar.
Jag frågade också, om man inte pratar med varandra inte ens i sitt eget parti.

Jag sade också till  byggnadsnämndens ordförande Peter Johansson, att jag då förväntar mig ett klargörande inlägg här på bloggen samt på hemsidan för Nätverk Kristianstad och samma sak i form av en insändare eller en presskonferens, där P. Johansson klargör allt för oss kommuninvånare hur beslutsprocessen går till.

Den som lever får se, men jag är benägen att tro, att inget kommer för det var hela tiden undanflykter från Peter Johanssons(M) byggnadsnämndens ordförande och han sade också, att jag var välkommen besöka honom på onsdagar för då tjänstgjorde han på kommunen.

Peter Johansson läser du detta så upprepar jag vad som står här ovan, och att jag har inget behov att träffa dig i det "stängda rummet" utan träd farm offentligt och klargör för kommuninvånarna.
Detta framförs även till Nätverk Kristianstad och läggs även ut på nätverkets hemsida.

Så vi får se, om Peter Johansson nu är så rakryggad och röstar mot denna "våldtäkt" på Rådhuskvarteret på kommunalfullmäktigemötet 110621 på punkten 13 på dagordningen "Nytt kommun- och regionhus i kv Kristian IV" och även träder fram offentligt och talar om vilka styrmetoder kommundirektören Göran Persson och kommunalrådet Bengt Gustafson har utövat enligt Peter Johansson, som i andra sammanhang kallas för "ministerstyre".

Det vekar inte osannolikt, att det går till som P. Johansson beskriver efter läst insändaren av kommundirektören Göran Perssons syn på kultur i KB 110614  Rådhuset är en del av ett förnyat Kristianstad

Eller lyssna på från kommunalfullmäktigemötet 110308:  Christina Borglund frågar Bengt Gustafson. Det är tur för Kistianstad, att inte alla "borgmästare" upplevt kulturens värde på samma vis! Gustafson visar INGEN emapti för kulturen eller kommuninvånarna!

Det är inte märkligt att den ena skandalen efter den andra avlöser varandra i Kristianstad!

Insändare av en kommuninvånare i KB 110528  Rädda rådhusets exteriör!
"Vi påstås leva i en demokrati. Jag börjar allt mer ifrågasätta detta. Demokrati står för folkstyre, men gång på gång fattar politikerna beslut, som skall gälla för lång tid framöver, utan att ha någon aning om, vad folket tycker.
Om man skall kunna tala om folkstyre, får de folkvalda bara besluta om sådant, som nämnts i deras valprogram.
Vi väljare har inte gett politikerna mandat att bestämma i form av ett blankt papper, som de kan fylla med vad de behagar. Politikerna tror sig kanske vara klokare än så kallat vanligt folk? Det är trots allt vi väljare som avlönar politikerna."

Jag blev mycket glad, då jag träffade f.d. stadsarkitekten här i Kristianstad Sune Friström, som kom fram till mig och sa, att han uppskattar vad jag skriver om stadsplaneringen i Kristianstad och att det finns ingen övergripande planering, vilket han har påpekat tidigare vid många tillfällen även då Kristianstads "styre" varit närvarande.

Varför yttrar sig Gamla Christianstad och Vähusensvänner överhuvud tagit inte alls över förvanskningen av Rådhuskvarteret, som nu är på väg att genomföras samt över andra kulturhistoriska förändringar av Kristianstad!
Det kan synas märkligt i all den stund man har följande text på sin hemsida:
"Välkommen till Föreningen Gamla Christianstads hemsida!
Föreningen Gamla Christianstad grundades 1947 "i syfte att i skrift och bild bevara minnen från gångna skeden i stadens historia".
Denna bevarandeuppgift har utökats efter hand som Kristianstads historiska stadskärna drabbats av moderna byggprojekt, så att föreningen också söker bevaka restaureringar och planer på sådana avseende det äldre byggnadsbeståndet samt andra stadsplaneringsärenden"


Märkligt beteende av två bevarande och kulturföreningar som verkar i Kristianstad! 

Det är mycket skulle kunna göra för att få igång opinionen, se i Helsingborg

Rädda Ångfärjestationen

Kommentera gärna vad tycker här nedan eller på sidans forum, som du hittar i rubrikerna längst upp i bloggen på Forum iKristianstad.

Olle Johansson


Nu är det dags hör av "dej" så träffas vi och snackas vid, ett s.k. "after work"


Vi tycker det börjar gå för långt med planeringen eller rättare sagt med oplaneringen av Kristianstad. Det verkar inte finnas någon känsla för staden, som snart är 400 år!
Några exempel som varit uppe utan en dialog med kommuninvånarna:
Rådhuskvarteret rivs och ersätts med fasader som till vissa delar inte passar?
 • Norrtullskolan rivs?
 • P-hus i Tivoliparken?
 • P-platser på grönområden i centrum?
 • Kristianstadslänken tvärs genom centrum?
 • Östra Centrum med fasader som inte alla anpassas till sin omgivning?
 • etc. etc.
Vi måste tillsammans ”hjälpa” Kristianstad. 

Vad händer för övrigt med Norrtullskolan?Vad tycker Du?        
Kommentera gärna allt för Kristianstad.    
Att leva är att ta ställning. Kristianstad skall utvecklas genom en öppen dialog.     
Tack!    

Här kan Du svara på några frågor samt ge förslag till en bättre blogg på Bloggens frågeformulär  Frågeformulär
___________________________  
Jag har placerat min blogg i Kristianstad bloggkartan.se

Du kan sända ett mail med rubriken Prenumerera, så får Du ett mail varje gång jag gör ett inlägg här på bloggen.  

Läs även andra bloggares åsikter om : , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Powered by Disqus

2011-06-11

Nätverk Kristianstad

Nätverk Kristianstad
är grundat 2011.06.09
allt för Kristianstad.
Kristianstad
är
en "go" bit av
Skåne

Nätverk Kristianstad ett nätverk för Kristianstads framtid, med omsorg för det förflutna men med.

Vi är några kommuninvånare, som tycker att dialogen med kommuninvånarna och Kristianstads ledningen kan förbättras.

Vad tycker Du?       
Kommentera gärna allt för Kristianstad.    
Att leva är att ta ställning. Kristianstad skall utvecklas genom en öppen dialog.     
Tack!  

___________________________  
Jag har placerat min blogg i Kristianstad bloggkartan.se

Läs även andra bloggares åsikter om : , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Powered by Disqus

2011-06-09

Så kan det gå även i Kristianstad om styret inte tar lärdom från omvärlden!

Market 110607  Umeåborna väljer bort cityhandeln
"Bara lite drygt en fjärdedel av Umeåborna handlar oftast i stadskärnan när de shoppar.
– Inte bra, inte bra alls, säger centrumutvecklaren Tomas Nilsson."
Umeå  är inte den enda staden som har problem. 
Här i Kristianstad planeras ytterligare markutrymme för extern shoppinghandel i Hammar och på Statoiltomten vid E22 och även där ett 16 vånings hotell, samtidigt när hotellen i centrum har ca 50% beläggning.
På KF mötet 110531 visades bilder bl.a. från infarten till Chicago som jämfördes med infarten till Kristianstad.
Denna planering fortgår UTAN man vet, om det är möjligt med anledning av närheten till reningsverket eller utan veta vad kostnaderna blir eller vem som skall bära dessa kostnader.
En cheferna på C4-teknik säger t.o.m. vi ger oss ut i ett rättsligt "gungfly" med denna etablering med närheten till reningsverket, när det gäller denna etablering vid Statoiltomten!
Lyssna gärna på Ljudupptagning från kommunalfullmäktige mötet 110531: 
 05.mp3 
(6106 KB, ca 35 min)

Samtidigt som man tänker försämra tillgängligheten i centrum genom att ta bort ca 200 centrala P-platser och i stället låta alla regionbussar köra tvärs igenom vårt renässans centrum! 
Detta ureds gång på gång tydligen tills man får det svar "styret" vill ha istället för att lyssna på dem inom och utanför staden, som har kunskap i ämnet!
JA detta är sant.
Många tror INTE detta är sant när det berättas.

Vad tycker Du?       
Kommentera gärna allt för Kristianstad.    
Att leva är att ta ställning. Kristianstad skall utvecklas genom en öppen dialog.     
Tack!   

Här kan Du svara på några frågor samt ge förslag till en bättre blogg på Bloggens frågeformulär  Frågeformulär
___________________________  
Jag har placerat min blogg i Kristianstad bloggkartan.se

Du kan sända ett mail med rubriken Prenumerera, så får Du ett mail varje gång jag gör ett inlägg här på bloggen.

Läs även andra bloggares åsikter om : , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Powered by Disqus

2011-06-04

Kommer du?

Nu är det dags hör av "dej" så träffas vi och snackas vid, ett s.k. "after work", när du kan och var och du har kanske fler förslag?

Vi tycker det börjar gå för långt med planeringen eller rättare sagt med oplaneringen av Kristianstad. Det verkar inte finnas någon känsla för staden, som snart är 400 år!
Några exempel som varit uppe utan en dialog med kommuninvånarna:
Rådhuskvarteret rivs och ersätts med fasader som till vissa delar inte passar?
 • Norrtullskolan rivs?
 • P-hus i Tivoliparken?
 • P-platser på grönområden i centrum?
 • Kristianstadslänken tvärs genom centrum?
 • Östra Centrum med fasader som inte alla anpassas till sin omgivning?
 • etc. etc.
Vi måste tillsammans ”hjälpa” Kristianstad. 

Vad händer för övrigt med Norrtullskolan?Den ena skandalen efter den andra avlöser varandra!

"Politikerna i byggnadsnämnden gillar inte förslaget till nytt rådhus. Ändå har de godkänt bygglovet. Men de skriver att kommunstyrelsen borde se över hur fasaden ser ut.
En ening byggnadsnämnd beviljade bygglovet till nytt rådhus i Kristianstad. En lika enig nämnd har även gjort en protokollsanteckning, där de skriver att kommunstyrelsen ska se över fasaden på den nyuppförda byggnaden."

 • Många blir säkert MYCKET förvånade!
 • Är det inte samma "ansvariga " folkvalda politiker,  som köper arkitekttjänsten, som beslutar byggloven eller??

Respekt för kommuninvånarnas pengar!!!

Man blir upprörd !!


Insändare av en kommuninvånare i KB 110528  Rädda rådhusets exteriör!

"Vi påstås leva i en demokrati. Jag börjar allt mer ifrågasätta detta. Demokrati står för folkstyre, men gång på gång fattar politikerna beslut, som skall gälla för lång tid framöver, utan att ha någon aning om, vad folket tycker.
Om man skall kunna tala om folkstyre, får de folkvalda bara besluta om sådant, som nämnts i deras valprogram.
Vi väljare har inte gett politikerna mandat att bestämma i form av ett blankt papper, som de kan fylla med vad de behagar. Politikerna tror sig kanske vara klokare än så kallat vanligt folk? Det är trots allt vi väljare som avlönar politikerna."

OBS detta sker?
Kanske p.g.a. av eftersatt underhåll eller dålig fastighetsförvaltning?

Detta sker samtidigt som man säger, att kommunen måste tvunget äga sina fastigheter, som man bedriver sina verksamheter i !!!

Jag blev mycket glad, då jag träffade f.d. stadsarkitekten här i Kristianstad Sune Friström, som kom fram till mig och sa, att han uppskattar vad jag skriver om stadsplaneringen i Kristianstad och att det finns ingen övergripande planering, vilket han har påpekat tidigare vid många tillfällen även då Kristianstads "styre" varit närvarande.

Varför yttrar sig Gamla Christianstad och Vähusensvänner överhuvud tagit inte alls över förvanskningen av Rådhuskvarteret, som nu är på väg att genomföras samt över andra kulturhistoriska förändringar av Kristianstad!
Det kan synas märkligt i all den stund man har följande text på sin hemsida:

"Välkommen till Föreningen Gamla Christianstads hemsida!
Föreningen Gamla Christianstad grundades 1947 "i syfte att i skrift och bild bevara minnen från gångna skeden i stadens historia".
Denna bevarandeuppgift har utökats efter hand som Kristianstads historiska stadskärna drabbats av moderna byggprojekt, så att föreningen också söker bevaka restaureringar och planer på sådana avseende det äldre byggnadsbeståndet samt andra stadsplaneringsärenden"


Märkligt beteende av två bevarande och kulturföreningar som verkar i Kristianstad! 

Det är mycket skulle kunna göra för att få igång opinionen, se i Helsingborg

Rädda Ångfärjestationen

Kommentera gärna vad tycker här nedan eller på sidans forum, som du hittar i rubrikerna längst upp i bloggen på Forum iKristianstad.

Olle Johansson

tel 044 125555
arb 044 211130
mobil 0708 211134

Vad tycker Du?        
Kommentera gärna allt för Kristianstad.    
Att leva är att ta ställning. 
Kristianstad skall utvecklas genom en öppen dialog.     
Tack!    

Här kan Du svara på några frågor samt ge förslag till en bättre blogg på Bloggens frågeformulär  Frågeformulär
___________________________  
Jag har placerat min blogg i Kristianstad bloggkartan.se

Du kan sända ett mail med rubriken Prenumerera, så får Du ett mail varje gång jag gör ett inlägg här på bloggen.  

Läs även andra bloggares åsikter om : , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Powered by Disqus