2011-06-18

Rädda rådhuskvarterets exteriör före det är för sent!

KB 110618  Rädda rådhuskvarterets exteriör före det är för sent!  

KB 110622  Fasad skapade förvirrad debatt  
"Moment 22
– Så vitt jag begriper är detta kört. Bygglovsansökan är redan beviljad, men många tror att man kan påpeka utseendet. Det är förvirrande, sa Christina Anefur Borglund (KD).
Peter Johansson (M), ordförande i byggnadsnämnden, medgav att det är lika förvirrande för byggnadsnämnden. Han liknade det vid ett Moment 22. När nämnden jobbade med ändringen av detaljplanen för kvarteret såg man, enligt Peter Johansson, att delar av fasaden inte var helt i linje med omgivningen.
– Vi påpekade det, men fick till svar att det bara handlade om volymstudier, att vi i det skedet inte skulle ta hänsyn till gestaltningen eftersom det bara var en detaljplan, säger Peter Johansson till Kristianstadsbladet.
Vem sa det?
– Det sa man från kommunledningens sida. Men vi anade oråd. Har arkitekten en gång ritat det så blir det så.
Nämnden la till en redaktionell ändring i detaljplanen att fasaden ska ha en god gestaltning till omgivande miljö.
– I bygglovsprocessen kom den fasad igen som vi hade varit kritiska mot, men i bygglovet kan vi bara pröva mot detaljplanen, inte tycka till om utseendet. Vi kunde då ha avslagit, men då hade det blivit en tyst process. Vi valde att göra en protokollsanteckning för att få en debatt, sa Peter Johansson vidare under fullmäktige.
Han menar att byggnadsnämnden inte hade full insyn i processen, vilket han är kritisk till.
– Vi begärde att få vara med, men tyvärr ville man inte utöka rådhusgruppen.
Sen diskussion
I protokollsanteckningen var en enig nämnd mot den nya huskroppen i hörnet mot järnvägsstationen. S och SD ansåg att gestaltningen mot Stora torg avvek för mycket.
– Jag är förvånad att diskussionen kring gestaltningen förs i den här sena timmen. Kristianstads kommun äger i allra högsta grad frågan. Arkitekten är inte suverän. Det måste göras klart när det blir möjligt för oss att återkomma i den fråga som tycks engagera Kristianstads politiker, kommunhusets utseende, sa Heléne Fritzon (S) under kommunfullmäktige.
Slutdiskuterat
Pierre Månsson (FP), kommunstyrelsen ordförande, konstaterade att de 558 miljoner kronor bygget kostar är mycket pengar, men att det kommer att löna sig i längden och att vinsten med att ha kommunens och regionens tjänstemän och politiker på samma ställe är stor. Han konstaterade också att fasaden är slutdiskuterad.
– Byggnadsnämnden har sagt ja till bygglovet. Vi har godkänt detaljplanen. Den politiska diskussionen om utseendet är därmed avslutad."

"Politikerna i byggnadsnämnden gillar inte förslaget till nytt rådhus. Ändå har de godkänt bygglovet. Men de skriver att kommunstyrelsen borde se över hur fasaden ser ut.
En enig byggnadsnämnd beviljade bygglovet till nytt rådhus i Kristianstad. En lika enig nämnd har även gjort en protokollsanteckning, där de skriver att kommunstyrelsen ska se över fasaden på den nyuppförda byggnaden."
 

Nedanstående skrevs till byggnadsnämnden i Kristianstad den 4 april och jag, Olle Johansson, förväntade mig ett svar eftersom det är av stor vikt, att kommuninvånarna kan och har möjlighet yttra sig om Kristianstads exteriörer alltså inte bara i samrådsyttrande, där detta inte berörs mer än i schematiska skisser.

Det har fortfarande inte kommit något svar trots att det gått två månader sedan byggnadsnämnden mottog denna skrivelse. Jag/vi upprepar frågorna och ser fram emot ett uttömmande svar från Kristianstads ledning här i Kristianstadsbladet. Vi är ett Nätverk Kristianstad, som bildats, där alla är välkomna. Nätverk Kristianstad (http://natverkkristianstad.wordpress.com) är ett nätverk för Kristianstads framtid, med omsorg för det förflutna med visioner.

Skrivelse till byggnadsnämnden:
Yttrande till planförslaget Detaljplan för Kristianstad 4:4 med flera, Östra Centrum, centrala Kristianstad, Kristianstads kommun.
Med anledning av det utställda planförslaget, som mycket bristfälligt visar fasadutformningen på tilltänkta byggnader.

Vill jag framöver ha rätten att yttra mig om det, vilket även borde gälla alla kommuninvånare, eftersom det är synnerligen viktigt, då denna etablering av Ö Centrum kommer att vara en stor förändring och påverkan av stadsbilden och kulturmiljön.

Det är synnerligen viktigt, att dessa fasader anpassas till övriga byggnader i Kristianstads centrum, så att man inte ännu en gång skall behöva upptäcka efter 10-20 år, att samma misstag gjorts ännu en gång som hände på 1960-talet.
Fasaderna bör anpassas till den småskalighet som finns i Kristianstad, vilket gjordes vid ombyggnaden av en huskropp från 1960-talet på Ö Vallgatan 7-19, där fasaden delades upp i olika sektioner, som vid byggandet av denna fastighet var en fasad.

Även den nybyggda fastigheten efter branden vid Lilla Torg är ett bara exempel på en ny byggnad, som anpassats efter övriga fastigheter i centrum av Kristianstad.

Detta med anledning av Ö Centrum kommer att var den största fastigheten i Kristianstads centrum från S Kaserngatan till Nya Boulevarden cirka 380 meter visserligen i olika huskroppar, men om arkitektstilen, som presenterats vid tidigare presentationer av Ö Centrum, är av samma snitt blir detta Ö Centrum för dominant i Kristianstads stadsbild.

Vi föreslår en ny utställning där kommuninvånarna har möjlighet att yttra sig om byggnadernas fasader innan bygglov för dessa byggnader i Ö Centrum beslutas byggnadsnämnden och kommunfullmäktige. Det är mycket viktigt med denna anpassning av byggnadernas exteriör i vårt snart 400-åriga renässanscentrum i Kristianstad.

Ovanstående rader gäller även rådhuskvarteret.

Jag, Olle Johansson, blev uppringd den 13 juni av byggnadsnämndens ordförande Peter Johansson (M) med anledning av yttrande om rådhuskvarteret.
Jag talade om och många med mig i Kristianstad anser, att det är en skandal hur rådhuskvarteret förvanskas. Helt i avsaknad känsla för kultur eller respekt för tidigare och kommande generationer.

P. Johansson sade då han bara varit aktiv som politiker i cirka sex månader och att nämnden fått direktiv allt enligt P. Johansson, vilket brukar kallas ministerstyre.

P. Johansson borde rösta emot denna förvanskning av rådhuskvarteret på kommunfullmäktigemötet den 21 juni på punkten nytt kommun- och regionhus i kvarteret Kristian IV, om han vill vara trovärdig, samt även träda fram i Kristianstadsbladet och talar om hur beslutprocessen går till allt enligt P. Johansson.

Varför yttrar sig Gamla Christianstad, mer än att försöka rädda en väggmålning, och Vähusens vänner inte offentligt över förvanskningen av rådhuskvarteret, som nu är på väg att genomföras samt över andra kulturhistoriska förändringar av Kristianstad!

Från Gamla Christianstads hemsida: Denna bevarandeuppgift har utökats efterhand som Kristianstads historiska stadskärna drabbats av moderna byggprojekt, så att föreningen också söker bevaka restaureringar och planer på sådana avseende det äldre byggnadsbeståndet samt andra stadsplaneringsärenden.

Det är två bevarande- och kulturföreningar som verkar i Kristianstad!

Olle Johansson, Daniel Gustafsson, Kenneth Andersson, Karin Appelkvist, med flera, i Nätverk Kristianstad

Vi får nu hoppas att byggnadsnämnden värnar även om exteriören i Östra Centrum och har känsla för vårt unika renässans centrum i Kristianstad.
 
Vad tycker Du?        
Kommentera gärna allt för Kristianstad.    
Att leva är att ta ställning. 
 Kristianstad skall utvecklas genom en öppen dialog.     
Tack!    
Här kan Du svara på några frågor samt ge förslag till en bättre blogg på Bloggens frågeformulär  Frågeformulär
___________________________  
Jag har placerat min blogg i Kristianstad bloggkartan.se

Du kan sända ett mail med rubriken Prenumerera, så får Du ett mail varje gång jag gör ett inlägg här på bloggen.

Läs även andra bloggares åsikter om : , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Powered by Disqus

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Här är en kommentar från bloggen iKristianstad