2011-05-18

VA-taxorna höjs event. med 120 % på två år i Kristianstads kommun? Överklaga detta beslut!

OBS! Höjning av VA-taxan till 120.000:- en höjning på ca 120% på två år i Kristianstads kommun?
Var i samhället hittar du denna kostnads höjning som välkomnade Kristianstads kommun föreslår t.o.m. för att bo i sin sommarstuga 6-8 veckor vid vissa delar av kusten!
Alltså INTE alla!


Av någon anledning lyftes detta ärende ur sista kommunalfullmäktige mötet 110510: Punkten 16.    Översyn av VA-taxan avseende anläggningsavgifter.

Det är tydligen mycket brådskande ärende så pass att ett extra kommunalfullmäktigemöte 110531 kl 13(numera i landstingshuset) skall sammankallas enbart för denna VA-taxehöjning!

Som upplysning och information hittade jag nedanstående text på Helsingborgs kommuns hemsida. Jag fann ingen liknade vägledning på Kristianstad kommuns hemsida.

Jag lägger in denna text om överklagande p.g.a. helt plötsligt med många extra sammanträde och inköp av nya konsulttjänst kan man misstänka, att kommunen har fått någon forma av förhandsbesked av VA-nämnde om ett avslag om en begärd särtaxa för sommarboende,
som förhoppningsvis inte behöver användas med anledning av det brådskande av att behöva höja ännu en gång VA-taxorna i Kristianstads kommun, som nu föreslås med ytterligare höjning. En höjning på över 120 % på två år.Klipp från Helsingborgs kommuns hemsida:

Överklaga ett beslut

Om du tycker att ett beslut som kommunen har fattat är fel, finns två olika sätt att överklaga beslutet: laglighetsprövning och förvaltningsbesvär.

Laglighetsprövning (tidigare kommunalbesvär)

Laglighetsprövning är överklagan av beslut som du anser inte har gått lagligt till eller att kommunen eller nämnden har beslutat om något den inte har rätt till.
Du måste överklaga beslutet hos Förvaltningsrätten inom tre veckor från den dag då beslutet sattes upp på kommunens officiella anslagstavla. Du kan kolla detta på två sätt: Antingen på officiella anslagstavlan vid receptionen på Rådhuset eller via anslagstavlan för protokoll på webben.
I överklagan måste du skriva vilket beslut du vill överklaga och varför du anser att beslutet är felaktigt. Förvaltningsrätten kan avslå din överklagan om rätten anser att beslutet gått lagligt till. Om överklagan godkänns kan inte Förvaltningsrätten ändra kommunens beslut utan beslutet upphävs och måste tas upp igen i kommunen.

Förvaltningsbesvär

Beslut som påverkar dig personligen, till exempel beslut om byggnadslov eller socialt bistånd, överklagas genom förvaltningsbesvär. Enbart den som är berörd av beslutet kan överklaga. Det måste framgå av kommunens beslut hur du ska göra för att överklaga. Du måste överklaga beslutet inom tre veckor från det datum du fick ta del av beslutet.
Vid en överklagan genom förvaltningsbesvär prövar Förvaltningsrätten själva sakfrågan och kan ändra kommunens beslut.

Protokoll och utredning från WSP, som har funnits på kommunens hemsida:  Kallelse_Tekniska_namnden_2011-03-29.pdf

WSPs konsultredning finns inte tillgänglig längre.
Denna kunsultrapport borde bifogats protokollet, så att kommuninvånarna kunde bildat sig en uppfattning till beslutet i protokollet i synnerhet, när det är tal om en höjning på 120 % av VA-taxorna i Kristianstads kommun.

Här finns en länk med beslutsunderlaget på bordet, som jag själv hade sparat. Jag tycker, alltid det är mer förtroendeskapande att spela med öppna kort, när det gäller ett beslut som drabbar vissa sommarstugeägare i Kristianstads kommun som t.o.m. finns de som inte har råd ha kvar sin lilla sommarstuga från fyrtiotalet!. 

 Kallelsen T.N. och WSPs konsultutredning: _Kallelse_Tekniska_namnden_2011-03-29.pdf 

Beslut i tekniska nämnden 110329:

Den nya förslagna VA-taxan innebär en höjning VA-taxan med 120% på två år!!

Det görs
av Kristianstads kommun i väntan på ett beslut i VA-nämnden om ett överklagat beslut om särtaxa !!!
Kreativt!!

Denna höjning kommer alltså att drabba sommarboende på en viss del av kusten i Kristianstads kommun för 6-8 veckor i sina sommarstugor.

I VA-lagen står det bl.a.
31 § Avgifterna skall bestämmas så att kostnaderna fördelas på de avgiftsskyldiga enligt vad som är skäligt och rättvist.

Andra delar av kuststräckan i samma kommun finns inget kommunalt avlopp! 
Hur ser det ut med likabehandlingen av kommuninvånarna enligt kommunallagen?

Tydligen var det så bråttom att protokollet justerades omgående och t.o.m, en reservation fick bifogas på ett handskrivet blad!
Betyder det, att protokollet var färdigskrivit innan mötet hölls i annat fall brukar hela protokollet vara skrivit på maskin!


Det är också märkligt att Kristianstads kommun gång på gång fått uppskov med att komma in med yttranden till VA-nämnden och sedan har man inlämnat modifierade uppgifter till VA-nämnden.

Är det ett sätt att kommunen får underhandsbesked från VA-nämnden, som att Kristianstads kommun kommer att få nej till särtaxa?

Därför kanske denna brådska att prompt och mycket brådskande t.o.m. med extra sammanträde i Tekniska nämnden, som t.o.m. verkade ha ett färdigskrivet protokoll som kunde omgående bevittnas och driva igenom en ny VA-taxa, som höjs ca 120% på två år!
Det anlitades, som det verkar också ytterligare en konsult som så sent som den 110322 kom med en ny utredning!

Klipp från Kristianstadsbladet 110321April månads möten
Nämnddatumtid
Kommunfullmäktige 12 13.00
Kommunstyrelsen 20 14.00
Kommunstyrelsen AU 6, 13, 20, (inställt 27/4) 10.00
Kommunstyrelsens Personalutskott 14 09.30
Tekniska nämnden 19 13.30
Omsorgsnämnden 28 13.30
Arbete och välfärdsnämnden 28 13.30
Byggnadsnämnden 26 14.00
Miljö- och hälsoskyddsnämnden 13 13.30
Barn- och utbildningsnämnden 5 14.00
Barn- och utbildningsnämnden AU 26 08.30
Kultur- och fritidsnämnden 20 13.00
Östra Skånes Hjälpmedelsnämnd ---------- -----

Maj månads möten
Nämnddatumtid
Kommunfullmäktige 10 13.00
Kommunstyrelsen 25 14.00
Kommunstyrelsen AU 4, 11, 18, 25 10.00
Kommunstyrelsens Personalutskott 2 09.30
Tekniska nämnden 24 Heldag
Omsorgsnämnden 26 13.30
Arbete och välfärdsnämnden 26 13.30
Byggnadsnämnden 31 14.00
Miljö- och hälsoskyddsnämnden 26 heldag
Barn- och utbildningsnämnden 3 14.00
Barn- och utbildningsnämnden AU 31 08.30
Kultur- och fritidsnämnden 26 13.00
Östra Skånes Hjälpmedelsnämnd ---------- -----

OBS det har fortfarande inte förts in det EXTRA kommunalfullmäktigemötet i sammanträdes kalendern 110531 kl 13 i Landstingshuset där den nya VA-taxan skall beslutas!
Av händelse hittade jag på detta reportage från sista KF-mötet: Första kommunfullmäktige i Skånehuset  
"Extra fullmäktigemöte
Det förslag till ny taxa för vatten och avlopp som hade aviserats till kommunfullmäktige kom inte upp till behandling, eftersom det återremitterades vid kommunstyrelsens extramöte.
Ett extra kommunfullmäktigemöte kommer troligen att kallas samman den 31 maj, då VA-taxan kan komma att beslutas."

Tidigare inlägg på bloggen: Visar de senaste inläggen med etiketten VA-fragor 

Vad tycker Du?        
Kommentera gärna allt för Kristianstad.  
Att leva är att ta ställning. Kristianstad skall utvecklas genom en öppen dialog.     
Tack!    

Här kan Du svara på några frågor samt ge förslag till en bättre blogg på Bloggens frågeformulär  Frågeformulär
___________________________  

Jag har placerat min blogg i Kristianstad bloggkartan.se

Du kan sända ett mail med rubriken Prenumerera, så får Du ett mail varje gång jag gör ett inlägg här på bloggen.

Läs även andra bloggares åsikter om : , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Här är en kommentar från bloggen iKristianstad