2009-11-06

Samrådsmöte om Östra centrum men åhörana kom inte?

Kristianstads Kommun : 091105 >> Östra centrum i tydligare form

Kristianstads Kommun : 091113 >> Planerna för Östra Centrum tar form.

Citat Kristianstads kommuns hemsida : "På onsdagskvällen hölls det tredje informationsmötet om Östra centrum sedan planprocessen inleddes. Den här gången kom endast ett tjugotal personer till Söderportskolans aula, medan de tidigare mötena samlat drygt etthundra personer.
– Jag hoppas det här är ett tecken på att medborgarna känner att de redan är väl informerade om projektet, sa byggnadsnämndens ordförande Börje Emilsson (C) när han öppnade mötet.
"

En mycket märklig syn, av en ansvarsfull företrädare för Kristianstad, när nästan inga åhörare kom på ett viktigt samrådsmöte.

En som varit tvungen att sälja något för sitt levebröd hade blivit mycket orolig!

Om jag skulle sälja eller informera om något, och åhörarna hade i stort sett uteblivit hade jag blivit orolig och frågat mig vad för fel jag gjort, då inga kommer till ett möte i stället för att ta det som en intäkt för att jag har lyckats i synnerhet, om det handlar om en omändring av Kristianstads centrum, som skall leva i många generationer framåt kanske i över hundra år.

VARFÖR tillåts Steen o. Ström, som kan antagas ser mest till sina egna vinstintressen och inte i samma utsträckning ser till helheten av Kristianstads redan etablerade handel, som gjort Kristianstad till den handelsstad den är idag.

Detta är emot Kristianstads kommuns handelsutredning utförd av välrenommerade Nordplan, när det gäller handelsutredningar, att utveckla Ö. Centrum med 30000 kvm. i stället för vad handelsutredningen förslog med högst 20000 kvm(8-10000kvm nya ytor + Domus befintliga ytor), vilket Nordplan ansåg var vad den etablerade handeln i Kristianstad skulle kunna tåla utan negativa utslagningar med denna utökade handel, som Ö. Centrum innebär för Kristianstad.

Nordplan : "En galleria i stadskärnan på 8 000-10 000 kvm som kan omsätta ca 250 Mkr. Påverkan på befintlig handel blir i genomsnitt begränsad. Enskilda butiker kan drabbas hårt. Andra butiker kan stimuleras. Västra delen av centrum kan "över natten" påverkas med i genomsnitt ca 5 % (kanske något mer) om man inte aktivt försvarar sig.
Butiksytan på "Domusparkeringen" bedöms grovt skattat kunna bli 8 000-10 000 kvm.
Påverkan på centrum "över natten" bedöms bli i genomsnitt mellan 5 och 10%. Detta motsvarar några års tillväxt. Enskilda butiker i stadskärnan kan ändå drabbas hårt.

De kommunala förvaltningarna kommer troligen att lämna större delen av Rådhuset inom några år. Om det skapas en bra entré i hörnet mot Stora Torg/Nya Boulevarden är handelsläget bra som ett nordligt ankare i stadskärnan. På samma sätt kan en entré skapas som vetter mot järnvägsstationen och Kvarnen som då knyts närmare centrum.
Räkna med att andra lokala och regionala butiker vill vara med och dela på denna tillväxt."

Detta påpekades även av Fredrik Bergström som är ekonomie doktor i nationalekonomi, tidigare vd för Handelns Utredningsinstitut och numera affärsområdeschef inom det globala analys- och teknikkonsultföretaget WSP vid en paneldebatt på Yllan arrangerad av Sparbanken, att vid för stor handelsetablering kan övrig centrumhandel drabbas med utslagningar som följd och affärslägen idag B-lägen blir C- och D-lägen t.ex. på storgatorna norr om Hesslegatan och butiker söder om Tivoligatan, och på Södra Torg och på Norr.
Redan idag finns det tomma lokaler i centrum av Kristianstad.

Enligt min uppfattning gäller det, att vara ödmjuk mot verkligheten vid det politiska beslutsfattandet och att inse faran med för stora handelsetableringar i synnerhet, när det gäller ungefär samma köpkraft som handeln i Kristianstad idag har tillgång till plus, att orter i vår omvärld som också utvecklas.

Det skulle vara positivt om Rådhuskvarteret hade utvecklats med mindre lokaler i bottenplan för att centrum inte helt skall kantra mot Ö. Centrum. Detta med lokaler i Rådhuskvarteret, som även Nordplan nämner i sin Handelsutredning.

De tilltänkta förvaltningslokalerna kunde med fördel etableras norr om ett tilltänkt P-hus norr om stationen.
Detta med hänsyn till ett levande centrum även efter klocka 18 och då även med möjlighet att utvidgas.

Det är inget som säger att Steen & Ström skall vara den dominanta parkeringsupplåtaren på ett ställe, och med parkeringar på 3:e och 4:e våningen, vilket inte är vidare miljövänligt. Hälften av parkeringarna kunde utvecklas i Ö. Centrum och sedan andra hälften med fördel för centrum norr om järnvägsstationen med ett väl tilltaget P-hus, vilket även skulle gynna övrig handel och balansen i centrum och den finansieringen skulle Steen & Ström var behjälplig med i synnerhet, som kommunen säljer av byggrätten med parkeringsplatser, som har till stora delar finansierats med hjälp av avgifter vid bygglov i hela Kristianstad centrum.

På detta vis har exploatörer varit finansiärer till P-hus t.ex. i Varberg. Ett P-hus hade också gynnat miljön i centrum för alla besökare kommande från norr och väster om Kristianstad.

Kristianstad tillhör inte de mest expansiva orterna i Sverige. Stora problem har uppstått på andra håll i Sverige p.g.a. av för stor utspädning av handeln med för stor expansion av handeln t.ex. i centrum av Borlänge, Uddevalla, Lund, Jönköping, Helsingborg m.fl.

Idag finns ca 50-60000 kvm lokalytor i Kristianstads centrum. Det skulle innebära en ökning med ca 30% över en natt.

Jag vill samtidigt klargöra, att jag INTE är emot en utveckling av Kristianstads handel, men den måste vara i paritet med köpkraften i vårt område. Det är alltid bra att vara konkurrensutsatt.

Vad har Kristianstads kommuns ledning ytterliggare som underlag för att anse sig kunna frångå och till svar, som går emot Nordplans rekommendationer med ytterligare extra 10000 kvm. handelsytor, som kan resultera i utslagningar av etablerad handel och därmed också utslagning av arbetstillfällen?

Vad anser föreningarna Fastighetsägarna i Kristianstad och Kristianstads Handelsföreningen som, har mycket kunskap i denna fråga för Kristianstad, om denna utökade etablering mer än kommunens konsult Nordplan rekommenderar? Handeln som dessutom är bland de största arbetsgivarna i Kristianstads kommun.

Vad har kultur och bevarandeföreningarna Gamla Christianstad och Vä Husens vänner med sin breda förankring bland kommuninvånarna för åsikter i denna viktiga fråga för Kristianstads långsiktiga framtida utveckling efterhand som Östra Centrums vidare planläggning fortskrider?

Funderingar över tidigare åsikter i samrådsmaterialet:

"Regionmuseet är fortsatt kritiska till rivning av Domusvaruhuset, ett av landets mest intressanta i sitt slag, gott exempel på modernistisk byggnad från sin tid, en tydlig årsring och välkänt landmärke."

"Behåll det fungerande Domus mm och bygg ut varsamt. Investeringar har gjorts nyligen i Domus, känns annars som resursslöseri.
Avsikten är att exploatören ska ta de kostnader som de orsakar, detta regleras i exploateringsavtal som upprättas av kommunens mark- och exploateringsavdelning."

Varför beaktas inte regionmuseets påpekande, när det ofta i detta samråd framhävs vikten av stadens årsringar? Oavsett vem som belastas med rivningskostnader av tidigare "viktiga årsringar", så är kapitalförstöringen den samma.

"Östra Boulevarden bör ha större bredd och två trädrader för att inte skada riksintresset."

Boulevarder är något som är ett varumärke eller kvalitetsstämpel för "lilla Paris" Kristianstad.

"Ställer sig tveksam till behovet av en galleria i större skala. Viktigt att det nya harmonierar med centrum och att de nya butikslokalerna får ingångar från gatan."

"Ingmar Eliasson framför att Östra centrum är en del av hela city och måste integreras i
denna. Snabb utbyggnad kan bli negativ för befintlig handel.
I beskrivningarna används subjektiva argument för att riva Domus, som ”stoppkloss”, barriär etc."

"viktigt bryta enformigheten i gestaltningen"

Är inte en fyravånings byggnad ritad av samma arkitekt med genomgående utseende från Nya Boulevarden ner till Södra Kaserngatan en barriär vad är då en barriär i Kristianstad?

"Varför riva befintlig bro för en ny 20 meter norrut? Varför riva en fungerande handel där det också nyligen gjorts investeringar i Domus - innebär resursslöseri och miljöskuld. Vem ska bekosta befintliga butikernas omflytt och ändrade hyror? Domus är också en årsring och del av nutidshistorian."

"Ställer sig i grunden positiv till en utbyggnad av Östra centrum, men ifrågasätter om detaljplanen är tillräckligt anpassad till stadens förutsättningar med hänvisning till utredningen ”Handeln i Kristianstad” där en galleria på 8-10.000 m2 exkl. Domus bedömdes skapa svårigheter för parkering och tillgänglighet till centrum."

"Det behövs fler bostäder centralt för en levande stad. Behövs inte så många fler butiker, lokaler står tomma vid Storgatorna och Söder Torg.
Arkitektoniskt är förslaget inte anpassat till Kristianstad, efterfrågar alternativförslag till ”detta gigantiska mastodontbygge”. Föreslår att en arkitekttävling utlyses. Bygg öppna huskroppar med gator emellan. Det inbyggda stråket kommer att bli otryggt på natten."

Många viktiga och seriösa inlägg i samrådsyttrandet, som tyvärr inte verkar tas på större allvar i underlaget.

"Se kommentar under regionmuseets yttrande, nr 2."

Det ger lätt intryck av att vad regionmuseet anser är rätt, om det är i överensstämmelse med exploatören, så är det som gäller i annat fall går inte museets åsikter fram.

Läs vidare >> Fler inlägg på bloggen om Östra Centrum o. Kristianstads centrum.

Här kan Du göra inlägg >> Ö. Torg och Ö. Centrum. Skriv vad Du trycker om och hur Östra Centrum skall utformas i samklang med hela Kristianstads centrum.

Här kan Du läsa om förslag om >> Hur Vi räddar, stärker och utvecklar centrum i Kristianstad.

Klicka på >> Nordplans Handelutredning - Kristianstad

Klicka på >> Nordplans Handelutredning, komplement - Kristianstad


------------------------------------------
Ny rapport av WSP Analys & Strategi är en konsultverksamhet inom samhällsutveckling.
"Efter 11 år av uppgång i handeln bröts utvecklingen under 2008 och detaljhandeln drabbades av den globala konjunkturnedgången. Tuffa tider är något som detaljhandelns beslutsfattare är ovana vid och den stora frågan för många är hur man ska klara lågkonjunkturen och stå stark när det väl vänder. Här kan du ta del av Fredrik Bergströms rapport."

Läs vidare rapporten >>
Det är inte över förrän det är över._______________________________________
Stöd Namninsamlingen.
Klicka >> Namninsamling för bevara Rådhuskvarteret

Här byter vi åsikter. Forum klicka >> i Kristianstad.nu


Jag har placerat min blogg i Kristianstadbloggkartan.se!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Här är en kommentar från bloggen iKristianstad