2010-04-13

Orimligt påtvingat avlopp för vissa sommarstugor i Kristianstads kommun, fosfaterna redan förbjudna i Sverige!

1 mars 2008
Miljödepartementet >> Förbud mot fosfater i tvättmedel

27 februari 2009
Miljödepartementet >> Fosfater i maskindiskmedel förbjuds från 1 juli 2011

GOD MORGON Kristianstads kommun!

Fosfater är redan förbjudna i hushållen i SVERIGE enligt riksdagsbeslut.

Vad är då problemet med sommarstugornas godkända trekammarbrunnar Åhus och söder därom i Kristinstads kommun, som tvingas att ansluta till kommunalt avlopp t.o.m. med SÄRTAXA till en kostnad av många hundra miljoner kronor för några sommarveckor längs kusten i den välkomnande kommunen?
Dessa trekammarbrunnar är annars godkända i kommunen och nu används de bara dessutom under sommar, vilket gör att livslängden på dessa brunnar blir mycket länge.

Märk väl samma regler gäller inte i samma kommun Kristianstad för sommarstugorna i Tosteberga, Landön och Fårabäck. Bara i Fårabäck finns över 90 stycken sommarhus!


MYCKET MÄRKLIGT!! Vad säger kommunallagen om detta???


Fosfaterna var just ett av de tyngsta argumenten att påtvinga dyrt kommunalt avlopp för några sommarveckor vid kusten i den välkomnande kommunen Kristianstad!

Läs här utdrag från nedanstående skriftväxling angående fosfater med Ulrika Tollgren (s) – vice ordförande i Tekniska nämnden:

"Om vi väljer att räkna på alla invånare som är kopplade till CRV och att de är hemma hela året blir totalutsläppet: 53 000 invånare x 0,65 kg fosfor (per person och år) x 0,02 (98 % reningsgrad) = 689 kg fosfor totalt.

Ifall vi räknar om exemplet på det berörda kustområdet Åhus-Yngsjö kan vi utgå ifrån att 15 % är året runt-boende: 750 året runt-boende x 0,65 kg fosfor x 0,60 (40 %) reningsgrad = 292, 5 kg + 4 250 personer x 0, 65 kg fosfor x 0,60 reningsgrad x 8/52 (enbart 8 veckors boende) = 255 kg. Detta ger alltså totalt utsläpp på 548 kg fosfor!
(Jämför 53 000 invånare mot 5 000)."

Mycket teoretiskt resonemang.

Nu har vekligheten hunnit fatt Kristianstads kommun genom förbud mot fosfater beslutats i riksdagen.

Vad är nu problemet och på vilket sätt är vi sommarstugeägare nu FARLIGA?

Livet är fantastiskt, men det är lättare för dem som beslutar om andras pengar.

Jag föreslog redan för ett par år sedan om fosfatförbud i sommarstugeavloppen, så hade det inte funnits någon motivering eller anledning för KRISTIANSTADS KOMMUN ATT besluta och "PUNGSLÅ" stackars sommarstugeägare t.o.m. med särtaxa för att de skall njuta några veckor vid kusten i Kristianstads kommun med ett dyrt påtvingat kommunalavlopp.


EN uppmaning lägg dessa resurser på den läckande sopptippen i Kristianstad,
som är en tickande bomb om man nu skall vara miljömedveten, och som dessutom ligger vägg i vägg med vårt fina och berömda biosfärområde och nu det framväxande NATURRUM.

Detta borde ligger på ansvaret och med hög prioritet för dem som fått vårt ansvar?Här följer en av många skriftväxlingar med Kristianstads kommun : >>>

Hej
Ulrika
Kristianstad 091210

Ursäkta jag skriver och stör Dig, men eftersom du har ett stort ansvar för det nu planerande av kommunala avloppet för sommargäster längs vissa delar av kusten i Kristianstads kommun och med anledning av dagens insändare i Kristianstadsbladet 091210 ”Kommunen utnyttjar inte VA-särtaxan” önskar jag att Du svarar på följande.

Jämförelsen med sanden i Åhus och Tjörn är väl som att jämföra äpplen med päron och vad jag förstår med detta resonemang går det inte längre ha, om konsekvens skall råda, att ha en enhetlig vataxa i Kristianstads kommun, t.ex. Gårrö eller Arkelstorp och Åhus går inte att jämföra som följd av detta resonemang?

Jag ber med anledning av Ditt uttalande i Kristianstadsbladet 090121 : "Om de trekammarbrunnar som finns utmed kusten renar 50 procent av fosforn, vilket förutsätter att de är i mycket gott skick, så släpper de ut lika mycket fosfor på åtta veckor som hela Kristianstads kommun på ett år, säger nämndens vice ordförande Ulrika Tollgren (S) och lägger till: - Det är inte försvarbart.", att Du sänder över de utredningar och
underlag, som visar att vi sommarstugeägare släpper ut lika mycket fosfor som hela övriga Kristianstads kommun. Samtidigt vill jag också få siffrorna på vad övriga trekammarbrunnars fosforutsläpp i övriga Kristianstads kommun, alltså de trekammarbrunnar som inte berörs av den nya kustplanen.

Du bör tänka på en trekammarbrunns slitage och livslängd på en sommarstuga, som används några veckor per år och ofta inte med de faciliteter som finns i ett åretruntboende inte är att jämföra med en trekammarbrunn, som används året runt, vilket det ofta är på andra håll på landsbygden.

Jag vill också få Dina synpunkter på följande:

Kustplan gäller inte i Tosteberga, Landön och Fårabäck alltså inget
beslut om kommunalt avlopp, där det råder samma miljöförhållanden i
samma Kristianstads kommun. Bara i Fårabäck finns över 90
sommarstugor.

Vad säger kommunallagen om likabehandling av kommuninvånare? Är det
möjligt att särbehandla kommuninvånare, som har samma miljöförutsättning?
Detta borde alltså strida mot likabehandlingsprincipen. Likaså strida mot att myndigheters åtgärder och krav som nu krav på kommunalt avlopp för sommarstugeägare, skall stå i proportion med kostnaden och den påstådda miljönyttan med kommunalt avlopp.

Inte mist för mig själv är det en mycket stor kostnad för några sommarveckors vistelse, som jag gjort sedan 1946 i Åhus. Jag har även träffat MÅNGA som är mycket oroliga t.o.m. de som säger att de blir tvungna till att sälja sitt lilla sommarhus. Den listan kan göras lång med både äldre, unga, ensamstående och sjukpensionärer m.fl. Det är inte frågan om uppdelningen av kostnaden skuldsättning är likaväl lika stor.
Detta i synnerhet, när den finns kommuner med ett helt annat synsätt på sina kommuninvånare.

Tack för jag fick ta Din tid och tack på förhand för ett uttömmande
svar på ovanstående inte bara i allmänna ordalag.
Jag ber att få dessa underlag så fort som möjligt.
Vänliga hälsningar och en God Jul.
Olle Johansson
Ö. Vallg. 14
29131 Kristianstad

Svar från U. Tollgren
Arkelstorp 2009-12-29
Olle Johansson

Du behöver inte ursäkta ditt brev, både jag och Sten och förhoppningsvis alla andra
politiker också, är öppna för diskussioner.

Jämförelsen med Tjörn var ingen terrängjämförelse utan för att sätta in taxans storlek i ett större sammanhang. Det finns många andra kommuner att jämföra med, Falun på 181.000 eller Sölvesborgs normaltaxa på 120.000 kr. Det finns en tro att eftersom Åhus består av lätt sand så skulle arbetet vara enklare. Att gå in i redan bebyggda områden innebär alltid extra kostnader och den låglänta bebyggelsen omöjliggör självfall, vilken medför en dyrare teknik. Högt grundvatten i lös sand innebär att vattnet måste sänkas eller pumpas bort vid byggnation.

Diskussion om VA-områden och vad nya vattentjänstlagen kräver lämnar jag därhän eftersom jag och Sten redan berört denna fråga i ett gemensamt svar på ett tidigare
brev ifrån dig.

Ifall du inte känner tilltro till vårt svar ber jag dig att gå in på Svenskt Vattens
hemsida eller VA-nämndens hemsida med många prejudicerande beslut i liknande VA-frågor. Behöver du mer information om lagtolkningen finns det jurister på Svenskt Vatten som kan ge svar. Även Naturvårdsverkets hemsida innehåller viss matnyttig information.

Vad gäller mitt uttalande så vet jag att jag sa ”Kristianstad” och inte ”Kristianstads kommun”. Däremot ber jag om ursäkt för att det blev lite fel.

Jag citerade Björn Carlqvist och jag hade för mig att han sa 50 % men när jag frågade hävdar han att han räknat på 40 % rening, vilket är ett rätt rimligt genomsnittligt antagande. Detta innebär att CRV har 30 ggr bättre rening än en genomsnittlig trekammarbrunn. Ifall man räknar med att ca 5 000 personer bor 8 veckor längs med kusten motsvarar deras utsläpp ca 25 000 helårsabonnenter (Björn hade räknat bort Nosaby och Åsum). 53 000 invånare är kopplade till Centrala Reningsverket (CRV) som betjänar Åhus, Viby, Fjälkinge, Kiaby, Österlöv, Balsby, Fjälkestad, Önnestad, Färlöv, Vä, Ovesholm, Huaröd samt ytterligare några mindre orter. Ytterligare 6 500 är kopplade till reningsverk i Arkelstorp, Bjärlöv, Degeberga, Linderöd, Tollarp, Rickarum och Villands Vånga.

Om vi väljer att räkna på alla invånare som är kopplade till CRV och att de är hemma hela året blir totalutsläppet: 53 000 invånare x 0,65 kg fosfor (per person och år) x 0,02 (98 % reningsgrad) = 689 kg fosfor totalt.

Ifall vi räknar om exemplet på det berörda kustområdet Åhus-Yngsjö kan vi utgå ifrån att 15 % är året runt-boende: 750 året runt-boende x 0,65 kg fosfor x 0,60 (40 %) reningsgrad = 292, 5 kg + 4 250 personer x 0, 65 kg fosfor x 0,60 reningsgrad x 8/52 (enbart 8 veckors boende) = 255 kg. Detta ger alltså totalt utsläpp på 548 kg fosfor!
(Jämför 53 000 invånare mot 5 000).

Kustområdet från Åhus och söderöver är ett expansivt område som är känsligt pga. sandens genomsläpplighet, låglänt bebyggelse, högt grundvatten samt framtida havsnivåer. Som alltid i politiken måste man prioritera och just därför var detta kustområde först ut.

Personligen tycker jag att systemet med att använda dricks-vatten i toaletter är ohållbart.
Flera kommuner, däribland Tjörn, har förbjudit vattenklosetter i fritidshus sedan nästan 20 år tillbaka. Men eftersom vårt aktuella kustområde är omgivet med en fungerande VA-infrastruktur, föll valet på att koppla även dessa medborgare till CRV. Slammet kommer då till nytta vid biogasproduktion samt förhoppningsvis som gödning på våra åkrar. Ett långsiktigt hållbart samhälle kräver att näringsämnenas kretslopp sluts.

Du undrade över redovisningen för övriga trekammarbrunnars utsläpp.

Tillsyns-ansvaret för dessa ligger hos Miljö och Hälsoskyddsförvaltningen så jag
uppmanar dig att vända dig dit ifall du vill har fler svar vad gäller detta. (Har inte dessa siffror men har hört att reningsgraden på ett flertal objekt inom ett visst område var så låg som 20-25 %)

Du pekar även på andra områden i kommunen. Lagarna gäller även dem och det finns planer även vad gäller andra områden. Kan nämna att det planerats ett nytt och attraktivt boende i sluttningen mot Oppmannasjön i Arkelstorp. Trots att medborgare redan står i kö för detta område, verkar allt falla på problemet med att lösa VA-frågan till en rimlig kostnad. Att planera för ett långsiktigt hållbart samhälle måste gälla i alla led framöver. Kommunen har helhetsansvaret och jag ser behovet av en heltäckande vatten och avloppsförsörjningsplan.

Vad gäller kostnaden för denna enskilde har jag som deltidsarbetande undersköterska all respekt för den. Fördelen med Åhus - Yngsjö området är att fastigheternas värde medför att det för flertalet inte borde vara så svårt att få lån till denna investering. Swedbank har lokalt uttalat sig positivt för miljölån till förbättrade avlopp även ifall den sökande saknar de inkomster som normalt krävs för lån.

Kommunen är också skyldig att underlätta betalningen för den enskilde och därför är det möjligt att i Kristianstads kommun dela upp betalningen på upp till tre år, beroende på kostnaden. Den delen av arbetet, som fastighetsägaren skall göra mellan hus och pumpstation, lär enligt uppgifter jag fått kunna gå in under ROTavdrag skattemässigt.
Jag hoppas att du fick svar på några av dina frågor.

Med vänlig hälsning Ulrika Tollgren (s) – vice ordförande i Tekniska
nämnden

Andra inlägg här på bloggen >> VA-frågor

_______________________________________
Ny öppnad Google diskussions Grupp om ORIMLIGT AVLOPP!

Ny öppnad Google diskussions Grupp om allt som kan tillföra Kristianstad något.Stöd Namninsamlingen.
Klicka >> Namninsamling för bevara Rådhuskvarteret

Här byter vi åsikter. Forum klicka >> i Kristianstad.nu


Jag har placerat min blogg i Kristianstadbloggkartan.se!

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , ,

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Här är en kommentar från bloggen iKristianstad