2010-12-17

Alternativ stadsbevarade busslänk av Kristianstads unika renässans centrum.


Alternativ stadsbevarade busslänk av Kristianstads unika renässans centrum.


Ett bussalternativ som tar hänsyn till tillgänglighet för handeln och besökare och bevarande av Kristianstads unika och riksintressanta renässans centrum samt boende kvalité i centrum av Kristianstad.

Detta förslag och alternativ är kostnadseffektivt, då befintliga trafikleder för genomfartstrafik används samt ej kapitalförstörande som alt. V. Boulevarden är, dels genom att rasera redan befintliga p-platser samt detta alternativ kräver även ytterligare stora investeringar.

Redan 100119 enligt NSK stod det att läsa: Projektet beräknades ursprungligen kosta 117 miljoner kronor, men nu tror utredarna att slutnotan snarare blir omkring 176 miljoner kronor. Indexuppräkning, ledningsomläggning och högre projekteringskostnader än väntat ligger bakom fördyringen.
Ett nytt förslag har dessutom lämnats in av C4 Teknik som innebär att Västra Boulevarden byggs om till en gångfartsgata med en maxfart på sju kilometer i timmen.
På onsdag ska kommunstyrelsens arbetsutskott titta närmare på projektbeskrivningen.
”.

Vad beräknas kostnaden till idag ca 9 månader senare med denna fördyring från 117 miljoner till 176 miljoner i januari plus merkostnaden för nämnda förslag av C4 Teknik?

Är det ekonomiskt ansvarsfullt och optimalt att använda kommuninvånarnas kommunalskatt på detta vis jämförbart med mitt och andra kostnadseffektiva förslag till busslänk i Kristianstad, som dessutom fördärvar vår tillgänglighet och vårt renässans centrum?

Jag och många med mig är förvånade över vårt kommunalråds Bengt Gustafsons uttalande Vi har haft hur många möten som helst. Men är det så att de känner sig akterseglade är det till att beklaga, då får vi göra något åt det, lovar han.” i Kristianstadsbladet 100918 angående kontakten med affärsmännen, som är de näst största arbetsgivarna i Kristianstads kommun samt kontakten med fastighetsägarna!

Vid samrådsmötet i Östermalmskyrkan redan 080819, som även kommunalrådet Bengt Gustafson var närvarande på, framkom följande:

Det sades också på en genomgång av planen, att man tänker leda in regionbussarna, där befintliga parkeringar idag finns på V. Boulevarden för att sedan ledas in vidare på S. Kaserngatan.
·        Tillgängligheten för hela centrum måste utredas mer med konkreta förslag hur detta skall lösas. Denna helhetslösning har märk väl inte nämnts i någon av de samrådsunderlag som finns tillgängliga och som underlag för remissvar.Vem tror t.ex. att El-giganten eller någon annan stormarknad hade etablerat sig, om de hade fått beskedet att parkeringarna kommer att byggas 300-400 meter bort från huvudentrén? Samma sak gäller för oss näringsidkare här i centrum av Kristianstad. Kollektivtrafiken kommer att öka, men alla bor inte vid en hållplats eller väljer inte åka kollektivt. Tas inte detta på allvar så är det lätt döda innerstan. Någon ansvarig sade i Östermalmskyrkan sa, att det kommer att finnas parkeringar i Härlöv. Jag misstänker det menades andra sidan Helgeån.
Enl. mitt förmenade såväl som f.d. Stadsarkitekten Sune Friström påpekade, vore detta förödande för statskärnan och de boende på V. Boulevarden.

Dessutom kommer tillgängligheten betydligt att försämras till centrum, som är mycket viktig för alla centra.
Att koppla alla regionbussar till järnvägsstationen är mycket positivt, men dessa bussar skall ledas dit endast genom in- och utfart norrut och sedan vidare ut från staden genom Snapphanevägen söder eller norrut och Härlövsängaleden.

På så vis belastas inte centrum av dessa stora bussar, detta ansåg även Friström var lämpligt.

All lokalbusstrafik i centrala delarna bör trafikeras av miljövänliga mindre stadsbussar t.ex. gasbussar, som även i framtiden kan trafikera S. Kaserngatan och Nya Boulevarden. Ovanstående förslag gäller regionbussar.

Liggande förslag är, som jag ser det bara en förflyttning av den tunga busstrafiken från Nya Boulevarden till Södra Kaserngatan plus en betydlig försämring av tillgängligheten till centrum och för de boende på V. Boulevarden, även om dessa parkeringar kan ersättas på annat håll men dock inte så centralt.

Jag har de sista två åren besökt minst 50 städer i Tyskland i storlek som ungefär Kristianstad.
Inte i någon stad har jag träffat på att regionbussar leds genom centrum, där möjlighet finns att undvika detta, som nu det föreslås med den tilltänkta Kristianstadslänken.

Förhoppningsvis är det inte exploatören av Östra Centrum eller Skåne Trafiken, som ställer dessa krav gentemot Kristianstads Kommun med all tung trafik genom vårt unika kulturella renässans centrum?

Kristianstad 100930

Olle Johansson
___________________________

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Här är en kommentar från bloggen iKristianstad